เงื่ อนไขเร าเที่ ยวด้ วยกัน เฟ ส3 เพิ่ ม2 ล้ านสิ ทธิ เริ่ มใช้ได้ตั้งแต่ พ.ค.นี้

นายด นุชา พิช ยนั นท์ เลข าธิก ารสภ าพั ฒนาการเศร ษฐกิจและสั งคมแห่งช าติ (สศช.)

กล่ าวถึงร ายละเอี ยดโค รงการเร าเที่ย วด้ว ยกันเ ฟส 3 ด้วยก ารขย ายสิ ทธิให้ 2,000,000 ล้า นสิ ทธิ

โดยใช้วงเงิ นคงเหลื ออยู่ 5,700 ล้า นบ าท ดำเนิ นโ ครงการฯ เริ่ มใช้สิ ทธิได้ในเดื อน พ.ค.

ไปจนถึงสิ้ นเดื อน ส.ค. นี้ และมีการปรั บเงื่ อนไขโค รงการดังนี้

ปรั บระยะเว ลาการจอ งห้ องพักล่ว งหน้ าจาก 3 วัน เป็น 7 วัน เพื่อให้ทางก รุงไท ยส่งข้ อมูล

ให้การท่ องเที่ ยวแห่งประเ ทศไ ทย (ททท.) ตรว จสอ บว่ามีความผิ ดป กติหรื อไม่

ปรั บการจ่ ายค่ าห้ องพัก ผ่านแ อปฯ เป๋าตังและถุงเงิ น

พร้ อมเพิ่ มระบบยื นยันตั วตนด้ วยการ ส แ ก น ใ บ ห น้ าเมื่อเข้ าเช็ กอิน

ปรั บ E-Voucher ร่วมจ่ าย (Co-pay) 40% จากเ ดิม 900 ในวันธร รมดา

และ 600 บ าท ในวันห ยุด เป็น 600 บ าทร าค าเดี ยวต่อวัน

ต้องเ ดินทางท่ องเที่ ยวข้ ามจังหวั ดเท่ านั้น

ส่วนผู้ประกอ บการธุ รกิจโ รงแ รม-ที่พัก ที่เคยเข้ าร่วมโค รงการเร าเที่ ยวด้ วยกัน

จะต้ องกดให้ความยิ นยอมในระบบให ม่อีกค รั้ง เพื่ อให้การท่ องเที่ ยวแห่ งประเท ศไ ทย (ททท.)

เข้าไปตร วจส อบโดยจะนำข้อ มูลห้ องพั กที่จดท ะเบี ยนไว้กับมห าดไ ทย ว่าแต่ละแ ห่งมีจำน วนเท่ าไ หร่

ซึ่งแต่ละโร งแร มต้องส่งจำนว นห้ องพั ก รว มถึงร าค าทั้งหม ดให้กับ ททท.

จากนั้นเจ้ าห น้าที่จะทำการตร วจสอ บเพื่อป้ องกันการทุ จริ ตที่เคยเ กิดขึ้น

ข้อมูลsiamtopic