รถติ ดย าวเป็นกิโล งานบ วงสร วงแม่ตะเคี ยนทอง คอห วยโร ยแป้งได้เล ขสมหวัง

วันที่ 13 กันย ายน 2563 ที่หลังอุโบสถวัดแม่ย างตาลพัฒนา หมู่ 5 ต.แม่ย างฮ่อ

ต.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยในวันนี้ มีชาวบ้ านในเขตตำบลแม่ย างฮ่อ ตำบลแม่ย างตาล

รวมท้งชาวบ้ านในเขตอ.ร้องกวาง และจ.แพร่ร่วมพีธี ที่ทราบช่าวได้เดินทางมาร่วมพฺธีกว่าพันคน

คนที่มาร่วมพิธีต่างก็สวมใส่เสื้อผ้าในชุดขาวนายนฆพนธ์ บุญศัพท์ อายุ 48 ปี

บ้ านเล ขที่ 4 หมู่ 5 บ้ านแม่ย างพัฒนา ต.แม่ย างฮ่อ และ เป็นผู้ใหญ่บ้ านบ้ าน

หมู่ 5 กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ที่จัดงานวันนี้นั้น เนื่องจาก หมู่บ้ านได้อัญเชิญเจ้า

แม่ตะเคียนทองขึ้นมาไว้ที่หน้าอุโบสภ เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2563

โดยคนรถแบ็คโอที่มาขุดลำนำแม่ย างฝันเห็นเจ้าแม่ว่าต้องการขึ้นจากน้ำและก็พบจริงๆ

จำนวน 2 ค้น คือ แม่แก้ว มีความย าว 7 เมตร ความใหญ่ของลำต้น ประมาณ 5

กำส่วนเจ้าแม่ศรีไพร ย าว เมตร ความใหญ่ ขนาด 15 กำ วันนี้ได้ย้ ายเจ้าแม่ทั้ง 2

มาไว้หลีงวัด เนื่องจากมพ่ออาจารย์ได้มาทักว่า ที่อยู่ของท่านอยู่ที่นี่ เพื่อความเป็น

สิริมงคลของหมู่บ้ าน เพื่อโช คลาภ จึงทำพัธีอัญเชิย ซึ่งก่อนหน้านั้นชาวบ้ านก็มี

โช คกันเป็นประจำอยู่แล้ว เมื่อชาวบ้ านได้ทำพิธีอบ่ างสมบูรณ์ในวันนึ้

ชาวบ้ าคงมีโช คมีลาภ ทำมาค้ าขายรุ่งเรือง เรื่องอย่ างนี้เป็นเรื่องของความเชื่ อส่วนบุคคล

อย่ าได้ลบหลู่ก่อนจะเริ่มพืธีได้มีชาวบ้ าจำนวนมากได้หลั่งไหลกันมาไม่ข าดสาย

ตั้งแต่ถนนหน้าวัด ทำให้การจราจรติ ดขัด ในบริเวณงามีแผงสลากกินแบ่งรัฐบ าล

จำนวนร่วมกว่า 10เจ้ามาตั้งแผงขาย ที่ในบริเวณปะรำที่เจีาแม่คะเคียนทอง

แม่นางแก้ และ แม่ศรีไพร ชาวบ้ านต่างก็นำแป้งมาลูลูบคลำขอเล ขเด็ ด

บ างคนเห็นเล ขเด็ ดและรีบออกมาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ าลจากนั้นพิธีบ วงสร วง

ได้เริ่มขึ้นเมื่อตะวันตกดิน โดยมี อาจารย์ก้อง จากอ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

ซึ่งเป็นพราหมณ์ที่มีชื่อเสี ยงของจ.นครสวรรค์ ผู้ซึ่งทำพิธีอัญเจ้าแม่ตะเคียนทอง

ที่วัดท่าไม้อ.ชุมแสง ทำให้ชาวบ้ านถูกห วยติ ดต่อกันถึง 5 งวด เป็นเจ้าพิธี

โดย อาจารย์ก้อง ที่เดินทางมาครั้งนี้ ได้กล่าวกับญาติโบมว่า มาทำพิธีโดยไม่ได้คิดค่ าครู

มาช่วยทางวัดแม่ย างพัฒนาฟรี พร้อมยังเสี ยสละจัดเตรียมสถานที่จำนวนกว่าหมื่นบ าท

โดยมีเครื่องบ วงสร วงมีทั้งหมด 9 โต๊ะ หรือ ชุด ในชุดบว งสร วงประกอบด้วย

ผลไม้ 9 อย่ าง น้ำ 5 แจกัน 2 ขนมมงคล 9 อย่ างการทำพิธีบ วงสรว งต้องใช้เวลา

ประมาณ 2 ชั่วโมง ผู้ร่วมพิธีต้องสวมใส่ชุดขาว ท่านั่งต้องสำรวมวางเท้าให้เต็มพื้น

ขณะทำพิธีห้ามลุกเดินไปมา โดย ก้องกล่าวกับผู้ร่วมพิธีว่า เมื่อทำพิธีบ วงส รวงทุ กคน

สามารถขอพรตามที่ปรารถนาแต่ให้อยู่ในศีลธรรม ไม่ให้ข้อพรให้คนอื่น

เชื่ อแน่ว่าพี่น้องชาวบ้ านแม่ย างพัฒนที่มาร่วมพิธีในวันนี้จะมีโ ชคลาภ

ส่วนเล ขที่ได้คือ 727 72 92 97 39

ข้อมูลsiamnews

Show More