แม่ค้ าอ อนไลน์ ยื่น ภ.ง.ด.94 ภ า ย ใ น 30 ก.ย.นี้

กรมสร รพากรสนั บสนุ นพ่อค้ า-แม่ค้ าอ อนไลน์ ทั้งหน้าใหม่และร ายเดิม

ทำความเข้าใจเรื่อ งภาษีง่าย ง่าย ที่ www.rd.go.th และนำร ายได้จากการขาย 1 ม.ค.-30 มิ.ย.63

ยื่นแบ บแสดงร ายการภาษีเงิ นได้บุคคลธร รมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ภายใน 30 ก.ย.63

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)

ในฐานะโฆษกก รมสรร พากร เปิดเผยว่า

นับแต่สถานการณ์การแพ ร่ ระบ าดของโควิด-19 จากข้อมูลของสำนักงาน

คณะก ร รมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

พบว่าคนไทยนิยมซื้อสินค้ าทางแพลตฟอร์มอ อนไลน์ต่าง ต่างเพิ่มขึ้นกว่า 478%

เนื่องจากมีการซื้อที่ง่าย สะดวกสบ าย มีโปรโมชั่นที่ถูกใจ และราค าถูก

สร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบธุรกิจออ นไลน์เพิ่มขึ้นแบ บก้าวกระโดด

ทั้งนี้ประกอบกับปัจจุบันกรมสร รพากรได้นำระบบ Data Analytics

มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจอ อนไลน์

จึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบธุรกิจอ อนไลน์ทั้งร ายใหม่และร ายเดิม นำรา ยได้จากการประกอบธุรกิจ

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2563 ยื่นแบ บแสดงร ายการภาษีเงิ น

ได้บุคคลธร รมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามสภาพความเป็นจริง

ของธุรกิจได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันย ายน 2563 ที่สำนักงานสร รพากรพื้นที่สาขา

หรือยื่นผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th ได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจอ อนไลน์ หรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจขอแนะนำให้

ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร รวมทั้งใช้ช่องทางการยื่นแบ บ

และชำระภ าษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing ได้ที่เว็บไซต์ก รมสร รพากร www.rd.go.th

ซึ่งจะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลphurlenlen

Show More