คอห วยห้า มพล าด เกลี้ ยงแผ งอี กแล้ว เล ขเด็ ดไ อ้ไ ข่ งวด 16 ก.ย. 63

เกลี้ ยงแผ งอี กแล้ว เล ขเด็ ดไ อ้ไ ข่ งวด 16 ก.ย. 63 คอห วยห้า มพล าด

คนไ ทยทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยความเชื่ อ และความหวัง เพร าะเศร ษฐกิ จที่ดูท่าจะไม่ฟื้ นตัวง่ายๆ

ทำให้คนไท ยดิ้ นรนทุกหนทางเพื่ อจะมีชี วิตต่อไป ใครที่ไหนเด็ ด ที่ไหนให้เล ข

ที่ไหนแม่น ที่ไหนขอแล้วได้รับเลย คนไทยก็พากันแห่แหนไป

เห็นแล้วก็เข้าใจว่าทุกชี วิตก็ต้องการจะเจ ริญก้าวหน้าไปด้ วยกันทั้งนั้น

เล ขเด็ ดจากไ อ้ไ ข่

ค นตามเพี ยบ

เชื่ อว่าหล ายๆคนฝันอย ากถูกรางวัลที่ 1 กันแทบทุกคน

หลายคนพอใกล้ถึงวันประกาศผลรา งวั ลสล ากกินแบ่ง มักจะเส าะแส วงหาเล ขไว้ลุ้น

สำหรับใครที่ยังไม่มีเล ขในใจวันนี้เราก็มีเล ขมาฝากกันอีกเช่นเคย

Show More