ค ลังเปิ ดกร อกข้อมูลบั ตรสวั ส ดิการแห่งรั ฐรอบใหม่ พร้ อมต่ออ ายุโค รงการ

หลายคนรอคอย การเปิ ดลงทะเบี ยนบัตรคนจ น หรือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ที่จะเปิ ดรอบใหม่ว่าเมื่อไหร่

คนที่พลาดไปก่อนหน้านี้ ทั้งกลุ่มลงทะเบี ยนไม่ทัน เอกสารไม่ครบ ลงทะเบี ยนไม่ผ่าน

หรือบ างคนตอนนั้น ยังไม่ลำบ ากเหมือนตอนนี้ เตรียมเฮ! จะมีการต่ออายุให้ถึงปี 64 ขณะเดียวกัน

ก็พร้อมที่จะเปิ ดรับผู้ที่ต้องการสมัครทะเบี ยนรอบใหม่ เพื่อให้คนที่เดือดร้อนจริงๆ

ได้รับความช่วยเหลือ หลังจากที่ต้องเลื่ อนเปิ ด

รับลงทะเบี ยนออกไป จากสถานกา รณ์การแพร่ระ บ า ดของโ ควิ ด-19

ข่าวดีจาก นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงาน

เศร ษฐกิจการคลัง (สศค.) เราเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ซึ่งตอนแรกจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนรอบใหม่ในเดือน เม.ย.-พ.ค.

ที่ผ่านมา แต่ต้องเลื่ อนมาเรื่อยๆเพราะ การแพ่ระบ าดของทางโ ค วิ ค-19

โดยตรวจสอบคัดกรองผู้ลงทะเบี ยนและบุคคลในครอบครัวอย่ าง

ละเอียดจากฐานข้อมูลในภาพรวมที่เป็นปัจจุบัน โดยยังคงมุ่งเน้นช่วยเหลือ 4 มิติ ประกอบด้วย

(1) การมีงานทำ

(2) การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา

(3) การเข้าถึงแหล่งเงิ นทุนในระบบ

(4) การเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน

โดยก่อนหน้านี้ ภาค รั ฐเตรียมที่จะเปิ ดลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐรอบใหม่

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 แต่ต้องเลื่ อนออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์โร คโ ควิ ด-19

ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้เตรียมข้อมูลและรายละเอี ยดไว้ในระดับหนึ่งแล้ว

หากสถ านก ารณ์โ ควิ ด-19 คลี่คล ายไปมากขึ้นกว่านี้ตามลำดับ ก็เตรียมที่จะเสนอรั ฐบ าล

ให้เปิ ดลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐรอบใหม่โดยเร็วตามความเหมาะสม

พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการคัดกรองและสิ ทธิประโยช น์ต่าง ๆ

ให้สามารถช่วยเหลือประชาช นผู้มีรายได้ตัวจริงได้อย่ างทั่วถึงและตรงความจำเป็นมากที่สุด

ซึ่งได้มีการตั้งงบประมาณไว้แล้ว ส่วนจะมีเพิ่มสิ ทธิประโยช น์หรือสวัสดิการต่าง ๆ อย่ างไร บ้ างนั้น

คงต้องรอการสรุปจำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบี ยน

รอบใหม่ควบคู่กันไปด้วย ให้มีความสอดคล้ องกับงบประมาณที่ตั้งไว้

ส่วนหลักเกณฑ์ก็จะเข้มกว่าเดิม จากเ งื่อนไขในการลงทะเบี ยนบัตรส วัส ดิการแห่งรั ฐ

คือ เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บ าทต่อปี แต่สำหรับการลงทะเบี ยนรอบใหม่นี้

ผอ.ลวรณ บอกว่า จะพิจารณาจากรายได้รวมทั้งครอบครัว

หารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งต้องไม่เกิน 100,000 บ าทต่อปี

โดยเกณฑ์การพิจ ารณาในรูปแบบใหม่นั้น ทำเพื่อแก้ไขปั ญหาผู้ที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

แต่กลับมีฐานะดี เนื่ องจากได้รับการเลี้ ยงดูจากลูกหลาน หรือบุคคลอื่นในค รอบครัว

ส่วนเกณฑ์อื่นๆ ที่ใช้คัดว่า ใครจนจริง จนไม่จริง ก็ยังคงใช้เก ณฑ์เดิมครับ คือ

1.สัญช าติไทย

2. บุคคลนั้นๆ ต้องว่าง งานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บ าท

3. อย่ างที่บอกไปแล้ว รายได้รว มทั้งครอบครัว หารด้วยจำน วนสม าชิกในคร อบครัว ต้องไม่เกิน 100,000 บ าทต่อปี

4.อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

5.ไม่มีทรั พย์สินทางการเงิ น ได้แก่ เงิ นฝากธนาค าร สล ากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พั นธบัตร รั ฐบ าล และตราสารห นี้

6.ไม่เป็นเจ้าของกร รมสิ ทธิ์ในอสั งหาริมทรั พย์ตามกฎหมาย

เพิ่มเติม : – ยกตัวอ ย่ างเช่น ครอบครัว A มีสมาชิกในครอบครัว จำนวน 4 คน

ผู้เป็นพ่ อสามารถหารายได้ 400,000 บ าทต่อปี ส่วนคนอื่นๆ ในครอบครัวไม่มีรายได้

ข้อมูลanlaew

Show More