ประก าศวันหยุ ด ปี 2564 ร วม 18 วัน วันไหนบ้ าง

ธนาค ารแห่งประเทศไทย ประก าศ “วันหยุ ดปี 2564” ร วม 18 วัน เช็ กชัดๆ มีวันไหนบ้ าง จะได้เอาไปวางแผนเที่ ยว

เว็บไซต์ รา ชกิจ จานุเบ กษา ประก าศวันห ยุดตามประเพ ณีของสถ าบันการเงิ นเฉพ าะกิจ

ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยอาศั ยอำนาจตามความในมาต รา 120/1

แห่งพระรา ชบัญ ญัติธุร กิจสถาบันการเ งิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาค ารแห่งประเทศไทย

โดยความเห็นชอบของรั ฐมนตรีว่าการกระท รวงการคลัง

กำหนดวันหยุดตามประเพณีของส ถาบันการเงิ นเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

วันหยุดตามปร ะเพณีของสถา บันการเงิ นเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2564

1. วันศุกร์ที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

2. วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ วันม าฆบูชา

3. วันอังค ารที่ 6 เมษายน วันพระบ าทสมเด็จพระพุทธย อดฟ้าจุฬาโล กมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี บรม ราชวงศ์

4. วันอังค ารที่ 13 เมษายน วันสงกรา นต์

5. วันพุธที่ 14 เมษายน วันสงกร านต์

6. วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน วันสงกร านต์

7. วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม ชดเชยวันแร งงานแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564)

8. วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

9. วันพุธที่ 26 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา

10. วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพร รษา สมเด็จพระน างเจ้าสุทิดา พัชรสุธ าพิมล ลักษณ พระบรม ราชินี

11. วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564)

12. วันพุธที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพร รษา พระบ าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

13. วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระช นมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พร ะบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแ ม่ แห่งชาติ

14. วันพุธที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสว รรคต พระบ าทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

15. วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม ชดเชยวันปิย มหาราช (วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564)

16. วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม ชดเชยวั นคล้ายวันพระบ รมราชสมภพ พระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่ อแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564)

17. วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธร รมนูญ

18. วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี.

Show More