เว็ บไ ซต์ ไท ยมีง านทำ แบ งก์ทห ารไทย รั บสมั ครพนั กงาน เงิ นเดื อนสู งสุด 8 หมื่ น

การแก้ไขปั ญห าการว่างงานของรั ฐบ าล ด้วยการจัดทำแ ผล ตฟอร์ม www.ไท ยมีงานทำ.com

ให้ประชา ชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงตำแห น่งงานและสมั ครงาน

การจ้างงานของภาครั ฐและเอกชน รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพ ตามมาตรการของรั ฐบ าลภาย

ใต้โครงการฟื้ นฟูเศร ษฐกิจและสังคมของประเทศ วงเงิ น 4 แสนล้านบ าท

ล่าสุด เราได้ตร วจสอบประกาศรับสมัครงานของของบริษัทเอกชน ผ่าน www.ไทยมีงานทำ.com

ในเมนูค้นหางานทั่วไป พบว่าธนาค ารทหารไทย จำกัด(มหาชน) หรือ TMB ได้ลงประกาศรับสมั คร

งานด้านไอทีไว้หลายอัตราเงิ นเดือน 30000 ถึง 80000 บ าท ดังนี้

Business Analyst (BA) อัตราเงิ นค่ าจ้างต่อเดือน 30000 บ าท อัต ราที่รับสมัคร 1 อัต รา

IT Security อัตราเงิ นค่ าจ้างต่อเดือน 80000 บ าท อั ตราที่รับสมัคร 1 อัตรา

IT Manager อั ตราเงิ นค่ าจ้างต่อเดือน 80000 บ าท อัต ราที่รับสมัคร 1 อัตรา

Project Manager (PM) อัต ราเงิ นค่ าจ้างต่อเดือน 40000 บ าท อั ตราที่รับสมั คร 2 อัต รา

ก ราฟิกดีไซน์ อั ราเงิ นค่ าจ้างต่อเดือน 30000 บ าท อัต ราที่รับสมัคร 2 อัต รา

System Analyst (SA) อัต ราเงิ นค่ าจ้างต่อเดือน 50000 บ าท

Software Tester อั ตราเงิ นค่ าจ้างต่อเดือน 30000 บ าท อัตร าที่รับสมัคร 2 อั ตร

Application Support/Helpdesk อัตราเ งินค่ าจ้างต่อเดือน 30000 บ าท อัตราที่รับสมัคร 2 อัตรา

IT Support/Technical Support อัตราเงิ นค่ าจ้างต่อเดือน 30000 บ าท อัตราที่รับสมัคร 2 อัตรา

สำหรับ www.ไทยมีงานทำ.com เป็นเว็บไซต์ที่กระทรวงแร งงานจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการ

จ้างงานและหลักสูตรฝึกอบรม ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาค้นหาตำข้อมูลตำแหน่ง

งานล่าสุดที่เปิ ดรับสมัครที่สามารถจับคู่ตำแหน่งงานตามพื้นที่หรือภูมิลำเนา และการจับคู่ตำแหน่ง

งานจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงานหรือทักษะที่มีอยู่

ข้อมูลdailyliveexpress

Show More