ห วยไ อ้ไข่วัดเ จดีย์ งวดวันที่ 16 กันย ายน มาดูไ อ้ไ ข่ให้อะไร

คอห วยเชิ ญทางนี้ เ ปิดเล ขเ ด็ดลอตเตอรี่ งวดวันที่ 16 กันย ายน 2563

จากไ อ้ไข่ เด็ กวัดเจดีย์ มีทั้ง 3 ตัว และ 2 ตัว คนมีโ ชคเตรียมตัวปังไ อ้ไข่

เ ด็กวัดเจดีย์ ตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เลื่องลือเรื่องโช คลาภ จาก ต.ฉลอง อ.สิชล

จ.นครศรีธรรมราช เป็นที่พูดถึงอย่ างมากในช่วงนี้ จากเสี ยงเล่าขานกับตำนานที่ว่า

ไ ม่ว่าใครขออะไรก็ได้สัมฤทธิ์ผล โดยเฉพาะกับบรรดานักเสี่ ยงโช คเกี่ยวกับเรื่อง

ตัวเ ลขด้วยนั้นวันนี้ (15 กันย ายน 2563) สปริงนิวส์ ร ายงานว่า

เล ขเด็ ดงวดประวันที่ 16 กันย ายน 2563 ที่จะถึงนี้ สำหรับเล ขเด็ ด

มาแ รงจาก ไ อ้ไข่ เด็ กวัดเจดีย์ ได้แ ก่ 598, 528, 58 และ 28

ข้อมูลkiddpan

Show More