กร มอุ ตุเตื อน พ ายุดีเป รสชั น เข้าถล่ ม

ประกาศเ ตือนพ ายุดีเป รสชัน เข้าถ ล่ม 18-20 กันย า

ก รมอุตุ นิยมวิทย า ประกาศพ ายุระดั บ 2 (ดีเ ปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง

(มีผลกระท บตั้งแต่วันที่ 18 – 20 ก.ย.2563) ฉบับที่ 1

ลงวันที่ 15 ก.ย.2563โดยระบุว่า เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (16 ก.ย.2563)

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแ รงบริเวณปร ะเทศฟิลิ ปปินส์

ได้ทวีกำลังแร งขึ้นเป็นพ ายุระดั บ 2 (ดีเ ปรสชัน) แล้ว

โดยเมื่อเวลา 16.00 น. มีศู นย์กลางอยู่ที่ละติจูด 12.5 องศาเห นือ

ลองจิจูด 120.0 องศาตะวันออก มีความเร็ วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 55

กิโลเมตรต่อชั่ วโมง พ ายุกำลังเคลื่ อนตัวทางทิศตะวั นตกด้วยความเร็ ว

ประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่ วโมงพ ายุนี้มีแนวโน้มเคลื่ อนขึ้นฝั่งประเทศ

เวี ยดนามตอนกลาง แล้วจะเคลื่ อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน

และภาคเหนื อของประเทศไทยในช่วงวันที่ 18 – 20 ก.ย.2563

ประกอบกับม รสุ มตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามั น

ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแ รงขึ้น

ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแร ง

บ างแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก

และภาคใต้ โดยเริ่มมีผลกระท บในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน หลังจากนั้น

ภาคเหนือและภาคอื่นๆ จะมีผลกระทบในระยะต่อไป ขอให้ประชาชนที่อาศัยใน

พื้นที่เสี่ ยงภั ยในบริเวณดังกล่าว ระวั งอันตร ายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก

ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่ว มฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามั นและอ่าวไทยจะมีกำลังแ รงขึ้น

โดยทะเลอันดามั นมีคลื่นสูง 2-3 เมตร อ่าวไทยมีค ลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือควรเพิ่มความระมั ด

ระวั งในการเดินเรือ และงดการเดินเ รือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนอง

ข้อมูลkiddpan

Show More