ช่ วยประช าชนทุกคนใครกำลังเดือ ดร้อน พักชำระห นี้ง วดรถ

สถานบันการเงิ นและลีสซิ่ง ออกมาตรการ พักชำระสิ นเชื่ อรถยนต์

ช่ วยปร ะชาชนจากสถานการณ์ในปัจจุบัน จนทำให้เกิ ดผลกระทบ

เป็นวงกว้ าง ทั้งกับประช าชนและเศร ษฐกิจของประเทศ

ธนาค ารและบริษั ทลีสซิ่ง จึงได้ออกมาตรการ “พั กชำระ สินเชื่ อรถยนต์”

เพื่อหวังช่ วยลดภาระของลู กค้ า โดยมี ธนาค ารและบริ ษั ทลีสซิ่ง ที่ออกมาตรการ

“พั กชำระสินเชื่ อรถย นต์” ช่วยเหลือลู กค้ า มีดังนี้

ธนาค ารธนชาต สำหรับลู กค้ าปัจจุบันสินเชื่ อรถยนต์ธนชาตDRIVE

1. ประเภทสินเชื่ อรถยนต์ใหม่, สินเชื่ อรถยนต์ใช้แล้ว และ สินเชื่ อรถแลกเงิ น

สามารถขอพักชำระห นี้ได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (Skip Payment)

และ/หรือขย ายระยะ เวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ทั้งนี้

โดยเงื่ อนไขเป็นไปตามที่ธนาค ารกำหนด และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระห นี้ตามปกติ

2. ประเภทสินเชื่ อเล่มแลกเงิน สามารถขอพักชำระห นี้ได้ไม่เกิน 60 วัน

ธนาค ารกรุงศรีอยุธย า ลู กค้ าสินเ ชื่อเช่ าซื้ อรถยนต์

– พักชำระห นี้ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

– ป รับลดจำนวนเงิ นผ่อนชำ ระค่ างวด (แล้วแต่กรณี)

ธนาค ารไทยพ าณิชย์

– สินเชื่ อเช่าซื้ อรถยนต์ พักชำระค่ างวดสูงสุด 6 เดือน

ธนาค ารทิ สโก้

– ลู กห นี้ร ายย่อย

– ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน

– ลดภาระการผ่ อนชำ ระ

– ขย ายระยะเ วลาก ารชำระห นี้

– ลดค่ าธรร มเนียม

ธนาค ารเกียรตินาคิน

พักชำระห นี้เงิ นต้นสูงสุด 6 เดือน การให้ส่วนลดดอ กเบี้ ย และการขย ายระยะเวลาผ่อนชำระห นี้

*การพิจารณาเป็นไปตามเงื่ อนไขของธนาค ารที่กำหนด

โตโยต้า ลีสซิ่ง

โครงการช่วยเหลือลู กค้ าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหก รรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / โรงแรม / ขนส่ง

และอาชีพอิสระที่เกี่ ยวข้องกับภาคอุตสาหก รรมการท่องเที่ยว

*เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สำหรับบริษัทลีสซิ่ง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โตโยต้า ลีสซิ่ง

โทร. 02-660-5555, ฮอนด้า ลีสซิ่ง โทร. 0-2736-4288, อีซูซุ ลีสซิ่ง 1366

ข้อมูลphurlenlen

Show More