เพิ่ มวงเงิ นในบั ตรสวั สดิการแห่ งรั ฐ500บ าท3 เดือน

ข่าวจาก ศบศ. แจกเ งิ นบั ตรคนจน 500 บ าท

ครม. มีมติเห็นชอบตามแนวคิด ศบศ. เพิ่มวงเ งิ นในบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

500 บ าท นาน 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม)

สำหรับผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ผู้มีสิ ทธิ์ ประมาณ 14 ล้านคน

รับรวม 1,500 บ าท (500 บ าท x 3 เดือน)

1 ใบ/1 สิ ทธิ์

หากไม่ใช้ในเดือนนั้นจะสมทบไม่ได้

ไม่สามารถกดเป็นเ งิ นสดได้ (ATM)

ไม่สามารถใช้ร่วมกับ “มาตรการคนละครึ่ง” ได้

โดยแนวคิดนี้ได้ถูกเสนอโดย ศบศ. เมื่อวันที่ 16 กันย ายน

เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนจนที่ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (บั ตรคนจน) อยู่กว่า 14 บ้ านใบ

โดยจะเริ่มในเดือนตุลาคม – ธันวาคม จะให้เป็นวงเ งิ นเพิ่มใน

บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐเพื่อนำไปใช้ซื้อสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชี วิต

ที่ร้านธงฟ้าประชารั ฐหรือร้านค้ าที่ร่วมรา ยการบั ตรส วัสดิการแห่งรั ฐ (บั ตรคนจน)

จากปกติ ได้ 200 บ าท(สำหรับผู้มีร ายได้ 30,000 -100,000 บ าท/ปี)

และ 300 บ าท (สำหรับผู้มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าท/ปี)

ปกติ 200 – 300 บ าท/เดือน

+ 500 บ าท/เดือน (ต.ค.-ธ.ค.)

รวมแล้วจะได้ วงเ งิ น 700 – 800 บ าท/เดือน(ถึง ธ.ค.)

Show More