เปิ ดเ งื่อนไขรับเบี้ ยผู้สูงอายุ เตรี ยมตัวล งรอบใ หม่

เงื่อ นไขรับ ‘เบี้ ยผู้สูงอายุ’ เตรี ยมตัวล งทะเบี ยนรอบใหม่ได้เลย

เร็วๆ นี้ รั ฐบ าลจะเ ปิดให้ผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่ อนไข ล งทะเบี ยนรับ “เบี้ ยผู้สูงอายุ” หรือเรียกง่ายๆ ว่า “เงิ นผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2564

ใครต้องล งทะเบี ยนรับ “เงิ นผู้สูงอายุ” ครั้งนี้?

-ผู้สูงอายุที่ปีนี้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

-กลุ่มตกหล่นที่ไ ม่เคยได้รับเ บี้ยมาก่อน

-ผู้สูงอายุที่เคยได้รับเบี้ ยประจำอยู่แล้ว แต่มีการย้ ายที่อยู่หรือทะเบี ยนบ้ าน

-ผู้ที่ขณะนี้มีอายุ 59 ปี ต้องไปล งทะเบี ยนเพื่อรับสิ ทธิ์ในปีงบประมาณ 2564 ด้วยเช่นกัน

“คุณสมบัติและ เงื่อ นไข” ผู้มีสิ ทธิรับ เบี้ ยผู้สูงอายุ

-สัญชาติไทย

-มีภูมิลำเนา-มีชื่ออยู่ในทะเบี ยนบ้ าน ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามทะเบี ยนบ้ านที่ระบุไว้ และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิ ทธิประโย ชน์อื่นใดจากหน่วยงานรั ฐ

รั ฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แ ก่

2.1 ผู้รับเงิ นบำนาญ เบี้ ยหวัด บำนาญพิเศ ษ หรือเงิ นอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

2.2 ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคร าะห์ของรั ฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.3 ผู้ที่ได้รับเงิ นเดือนค่ าตอบแทนร ายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่ างอื่นที่รั ฐ

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประจำ

– มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไ ม่เคยล งทะเบี ยนรับเ บี้ยยังชี พผู้สูงอายุ

โดยเป็นผู้ที่เ กิดก่อนวันที่ 2 กันย ายน 2504 ทั้งนี้ หากบัตรประชาชนระบุเฉพาะปีเกิ ด

ให้ถือว่าเ กิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น

– อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่เคยลงทะเบี ยนขอรับเบี้ ยยังชี พผู้สูงอายุแล้ว

แต่มีการย้ ายทะเบี ยนบ้ าน ต้องลงทะเบี ยนตามทะเบี ยนบ้ านใหม่

เ ปิดลงทะเ บียนเมื่อไหร่?

เบื้องต้นค าดว่าจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนรับ เงิ นผู้สูงอายุ รอบใหม่ได้ตั้งแต่เดือนหน้า ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ลงทะเบี ยนได้ที่ไหน?

ผู้สูงอายุที่เข้าเงื่อนไข สามารถติดต่อได้ที่ เทศบ าล, องค์การบริการส่วนตำบล (อบต.),

สำนักงานเขต ในพื้นที่ที่ผู้รับสิ ทธิ์มีชื่ออยู่ในทะเบี ยนบ้ าน ซึ่งสามารถไปติดต่อด้วยตนเอง

หรือมีใบมอบอำนาจให้ญาติไปดำเนินการลงทะเบี ยนแทนได้

เตรียมเอกสา รอะไรบ้ าง?

-บัตรประชาชน

-ทะเบี ยนบ้ านปัจจุบัน

-สมุดบัญชีธนาค าร

ได้รับ “เ งินผู้สูงอายุ” คนละเท่าไหร่?

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สัญชาติไทย

ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิ ทธิประโย ชน์อื่นใดจากหน่วยงานรั ฐ รั ฐวิสาหกิจ

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อทป.) ที่ได้จัดให้อย่ างเป็นประจำ

จะได้รับการช่วยเหลือเ งินเ บี้ยยังชี พเป็นรา ยเดือนตลอดชี วิ ต โดยแบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันได ดังนี้

อายุ 60-69 ปี จะได้รับเดือนละ 600 บ าท

อายุ 70-79 ปี จะได้รับเดือนละ 700 บ าท

อายุ 80-59 ปี จะได้รับเดือนละ 800 บ าท

อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเดือนละ 1,000 บ าท

ได้รับเงิ นวันไหน?

เมื่อผู้รับสิ ทธิ์ลงทะเบีย นไว้ และอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จะเริ่มได้รับเ บี้ยผู้สูงอายุ

โดยเงิ นจะโอนให้ทุ กวันที่ 10 ของทุ กเดือนในวันทำการ

ซึ่งหากวันที่ 10 ของเดือนไหนตรงกับวันหยุด ทางภาครั ฐจะดำเนินการโอนให้ก่อนวันที่ 10 ในวันทำการเช่นกัน

ล่าสุดมีปั ญหา เลื่อนจ่าย “เงิ นผู้สูงอายุ”

อย่ างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ รั ฐบ าลเกิ ดปั ญหาจ่าย เงิ นผู้สูงอายุ

งวดเดือนกันย ายน 2563 ล่าช้ากว่ากำหนด จากปกติต้องจ่ายทุ กวันที่ 10 ของเดือน

เนื่องจากงบประมาณเดือนกันย ายน 2563 มีไม่เพียงพอ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย

จึงต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมและจะเร่ง จ่ายให้ได้ภา ยใ นวันที่ 22 กันย ายน 2563 นี้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง

ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงประเ ด็นการจ่ายเ งินเ งินผู้สูงอายุ

และเบี้ ยความพิก ารเดือนกันย ายน 2563 ล่าช้าว่า

กรณี เงิ นผู้สูงอายุ และเบี้ ยความพิกา ร ไ ม่ได้มีการงดจ่าย

แต่เป็นเพียงการเลื่อนจ่าย เนื่องจากมีการปรับปรุงยอดงบประมาณให้

สอดคล้องกับจำนวนผู้ได้รับสิ ทธิ์ในเดือนกันย ายน

ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการจ่ายเงิ นดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2563

โดยขณะนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณร ายจ่ายเพื่อมาจ่ายเงิ นดังกล่าวแล้ว

และกรมบัญชีกลางจะได้ดำเนินการจ่ายเงิ นให้ผู้มีสิ ทธิ์ต่อไปโดยจะแล้วเสร็จภา ยใ นเดือนกันย ายน 2563 นี้

Show More