ตำน าน ไอ้ไ ข่เด็ กวัดเจ ดีย์

วัดเจ ดีย์หรือวัดไอ้ไข่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลฉล อง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธร รมราช

เค ยเป็นวัดร้ างที่เชื่ อกันว่าสร้ างมาเป็นเ วลานับ1000 ปีมีเพียงเจ ดีย์โบร าณเก่ ารกร้ าง

อยู่ตรงบริเ วณที่กำลังสร้างโบสถ์ในปั จจุบันจนเมื่อประมาณ พ.ศ.2500 มีการบูรณะ

วัดเจ ดีย์ขึ้นมาใหม่ มีพระเข้ามาอยู่ประจำ เป็นที่ปฏิบัติศ าสนกิจของชาวบ้ านใกล้เคียง

และเป็นที่ประดิ ษฐานของ “พ่อท่าน” พระพุ ทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยังป็นวัดร้ าง

พูดเลยว่ากระแสแร งแบบฉุดไม่อยู่กับ “ไอ้ไข่” ลูกศิษย์วัดเจ ดีย์ นครศรีธร รมราช

สำหรับความศรั ทธาของม วลมหาประชาชน ที่แห่กันหลั่ งไห ลไปกร าบไหว้ขอพร

ร วมถึงแสวงหาวั ตถุมงคลต่างๆ ด้วยเห ตุผลที่ว่าหากจะสมปร าถนาจะต้องมาขอกับ

“ไอ้ไข่” วัดเจ ดีย์ ด้วยตัวเองเท่านั้นไอ้ไข่ เป็นใคร?ว่ากันว่า ไอ้ไข่ นั้นเป็นวิ ญญ าณ

เด็กที่คอยติดตาม และลูกศิ ษย์ที่ติ ดตามหลวงปู่ทวด เมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถ านที่เห็นนี้

กลั บพบว่ามีสมบัติ และศ าสนสถานที่สำคัญเป็นจำนวนมากจึงให้ ไอ้ไข่ สิงสถิตอยู่ ณ

ที่แห่งนี้เพื่อเฝ้าสมบัติดังกล่าว ซึ่งภายหลังจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หมู่บ้ านโพ ธิ์เสด็ จ”

จนถึงปั จจุบันวีรกร รมของไอ้ไข่นั้นก็มีมากมายอย่ างคนที่เข้ามานอนพักภายในบริเ วณ

วัดเจ ดีย์ถ้าไม่เอ่ยชื่อ บอกกล่าว หรือขอขมาต่อไอ้ไข่แล้ว จะนอนไม่ได้ มีการก่อก วนทั้งคืน

เช่น เมื่อทำท่าจะหลั บจะมีเด็กเอามือมาตีศี รษะบ้ าง ดึงขา ดึงแขนบ้ าง ก่อกวน

ตามประสาแบบเด็กๆ ทั้งคืนต่อมาอ าจารย์เที่ ยงหรือผู้ให ญ่เที่ยงนั้นได้นิมิตเห็นเด็กแก้ผ้า

เปลื อยกายยืนคู่กับพระที่สวมจี วรสีค ล้ำมายืนให้เห็น และเด็กคนนั้นเอ่ยปากบอกว่า

“แก ะรูปเราให้ที เราจะได้มีที่อาศั ยอยู่เป็นหลักแห ล่ง” เมื่อถามว่าเด็กคนนี้เป็นใครจึง

ได้รับคำตอบว่า “เราไอ้ไข่เด็ กวัดเจ ดีย์” ตั้งแต่นั้นมาจึงได้รู้ว่าเด็ กวัดนี้ชื่อ

ไอ้ไข่รูปว าดไอ้ไข่ วัดเจ ดีย์ไอ้ไข่นั้นทำมาจากไม้ตะเคียนที่ถูกสลักขึ้นเป็นรูปเด็ก

ผู้ชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ซึ่งไอ้ไข่นั้นขึ้นชื่อเรื่องการให้โ ชค ให้ลาภ

จึงเป็นที่ดึงดูดนักเ สี่ยงโช คเป็นอย่ างมาก และเมื่อนักเสี่ ยงโช คเหล่านั้นสมปรารถนา

จึงบอกปากต่อปากกันมาเรื่อยๆ ว่าไอ้ไข่นั้นให้โช คกับตนผู้คน จึงเริ่มแห่มาเพิ่มมากขึ้น

และเมื่อกระแสแร งขึ้น วัดต่างๆ ในหลายพื้นที่ หลายจังหวัด ต่างจัดสร้างไอ้ไข่จำลองขึ้นมา

เพื่อให้ผู้คนที่ศรัทธา แต่ไม่มีกำลังมากพอ หรือไม่มีเ วลาพอที่จะไปถึงแหล่ง

ได้เข้ามากราบไหว้ บูชา แต่อีกในอีกทางหนึ่งก็เป็นการชักชวนคนให้เข้าวัดจนเกิ ดร ายได้

และกลายเป็น “พุท ธพาณิ ชย์”วัดเจ ดีย์ จังหวัดนครศรีธร รมราชพ ระครูพุ ทธเจติย าภิมณฑ์

หรือ อาจารย์แว่น เจ้าอาวาสวัดเจ ดีย์ไอ้ไข่โดยที่วัดต้นตำรับอย่ างวัดเจ ดีย์ นั้นถึงกับต้อง

ออกมาประกาศว่าไม่มีส่วนหรือเกี่ยวข้องกับวัดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสร้างรูปจำลอง

ของไอ้ไข่ ที่ไม่เหมือนต้นตำรับเลย ทั้งยังเปิ ดให้บูชาวั ตถุมงคลไอ้ไข่อย่ างมากมายซึ่งทาง

วัดก็ไม่เกี่ยวข้องทางเจ้าอาวาส วัดเจ ดีย์ กล่าวว่า หากการเชิญไอ้ไข่ไปอยู่วัดอื่ อนั้น

ใช้การอธิ ษฐานเอานั้นไม่ใช่แล้ว เพราะใครๆ ที่มาวัดก็อธิ ษฐ านกันทั้งนั้น

เพราะถ้าหากจะเชิญไปจริงๆ ต้องเชิญไปทั้งหมด ตั้งแต่พระพุทธรูปที่เป็นจุดกำเนิด

ยั นคนที่ปฏิบั ติต่อกันว่าเป็น 100 กว่าปี

ข้อมูลthaich8

Show More