ราค าท องล่ าสุด วันที่17 กันย ายน 2563

วันที่ 17 กันย ายน 2563 ผู้สื่อข่าว dailyliveexpress ร ายงานว่า

สมาคมค้ าทองคำร ายงาน ราค าทองไทยวันนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.26 น.

โดยราค าทองปรั บลด 200 บ าท ส่งผลให้ทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 28650

ขายอ อกบ าทละ 28750 บ าท ส่วนทองรูปพร รณ รับซื้อบ าทละ 28136.96

ขายอ อกบ าทละ 29250 บ าทการกำหนดคุณภาพของทองคำยังคงใช้ความ

บริสุ ทธิ์ของทองคำในการบ่งบอกคุณภาพของทองคำ โดยการคิดเนื้อทองเป็น

กะรัต ทองคำบริสุ ทธิ์ หมายถึง ทองคำที่มีเนื้อทอง 99.99 เป อร์เซ็ นต์หรือมากกว่านั้น

หรือเรียกกันว่าทองร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือเรียกกันในระบบสากลว่า ทอง 24 กะรัต

ทองซึ่งมีเกณฑ์การบ่งบอกคุณภาพของเนื้อทองโดยบ่งบอกความบริสุ ทธิ์เป็นกะ รัต

มีชื่อเรียกว่า ทองเค ทองคำบริสุ ทธิ์ไม่มีโลหะหรือสารอื่นเจือปนอยู่เป็นทอง 24

กะรัตหากมีความบริสุ ทธิ์ของทองคำลดต่ำลงมา ก็แสดงว่ามีโลหะอื่นเจือปนมาก

ขึ้นตามส่วน เช่น ทอง 14 กะรัต หมายถึง ทองที่มีเนื้อทองบริสุ ทธิ์ 14 ส่วน

และมีโลหะอื่นเจือปน 10 ส่วน เป็นต้น ทองประเภทนี้บ างทีเรียกว่า ทองนอก

ซึ่งส่วนมากนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดั บเพชรพลอยต่าง ๆ ในอุต สาหกร รมอั ญมณี

Show More