กองสล ากฯ เตรี ยมจัดล อตเต อรี่ซื่ อสั ตย์ ขาย 80 บ าททั่วไทย

นายธน วรรธน์ พลวิชัย โฆษกคณะกร รมการสลากกินแบ่งรั ฐบ าล

และประธานคณะทำงานแก้ปั ญหาสลากฯ เกินราค า ระบุว่า

อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการจัดทำร้านค้ าลอ ตเตอรี่ซื่ อสั ตย์

ซึ่งเป็นร้ านข ายลอตเตอรี่ราค าไม่เกิน 80 บ าททั่วประเทศ

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงลอตเตอรี่ในราค ายุติธรรม

ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของผู้มีส่วนได้เสี ยที่มีการนำเสนอมาในการประชุมรับ

ความเห็นเพื่อเร่งแก้ปั ญหาสลากฯ ราค าแพงระยะเร่งด่วน

สำหรับรูปแบบร้านค้ าลอ ตเตอรี่ซื่ อสั ตย์ จะมีโมเดลคล้า ยร้านธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์เน้น

ขายสินค้ าราค าถูกให้ประชาชน สำนักงานฯ จะคัดเลือกผู้ค้ าที่ขายสลากฯ

ไม่เกิน 80 บ าททั่วประเทศให้เข้ามาร่วมโครงการ

บรรยากาศการซื้ อขายสลากกินแบ่งรั ฐบาลที่ริมถนนราชดำเนินกลาง

หลังการควบคุมราคาไม่ให้ขายเกินคู่ละ 80 บาท พบว่าการซื้ อขายไม่คึกคักเท่าที่ควร

เนื่องจากผู้ชื้อไม่กล้าซื้ อไปขายต่อ ทั้งนี้ ผู้ขายแสดงความคิดเห็นว่า ไม่ควรมีการควบคุมราคา

แต่ควรปล่อยให้การกำหนดราคาเป็นไปตามความต้องการระหว่างผู้ซื้ อกับผู้ขาย

โดยจะมีการปักหมุดพิกัดร้านค้ าลอ ตเตอรี่ซื่ อสัตย์ ผ่านแ อปพลิเคชั่น

GLO Lottery ของสำนักงานสลากฯ ให้เลือกซื้ อได้เพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบ

หากบอร์ดเห็นชอบก็จะดำเนินการทันที

ขณะเดียวกัน สำนักงานสลากฯ จะพิจารณาเพิ่มโควตาสลากฯ

ให้กับร้านค้ ากลุ่มนี้ด้วย เช่น ปกติได้โควตาลอตเตอรี่คนละ 5 เล่มต่องวด

แต่หากเข้าร่วมร้านลอ ตเตอรี่ซื่ อสัตย์ และขายตามกฎหมายกำหนดอาจจะเพิ่มโควตาให้

โดยนำโควตาที่ยึดคืนมาจากคนขายเกินราค าหรือมีการขายต่อมาให้

เพื่อส่งเสริมให้คนขายลอตเตอรี่ทำตามกฎหมายที่กำหนดมากขึ้น

นายธนวรรธน์ ระบุว่า คณะทำงานเเก้ปั ญหาสลากฯ กำลังศึกษาหลายเเนวทาง

และจะนำข้อเสนอทั้งหมดส่งให้คณะกร รมการ สลากฯ

พิจารณาออกแนวทางแก้ปั ญหาลอตเตอรี่แพงในวันที่ 23 ก.ย.2563 จะพิจารณา

ทั้งข้อเสนอการพิมพ์สลากฯ เพิ่มขึ้นมากกว่า 100 ล้านใบ การรื้อโควตาผู้ค้ าเดิม

การเปิดขึ้นทะเบี ยนผู้ค้ าใหม่ รวมถึงการตั ดสิ ทธิข้าราชการที่ได้โควตาสลากฯ

แต่คงไม่มีการปรับเพิ่มกำไรให้คนขาย เพราะโครงสร้างเรื่องรา ยได้จากขายสลากฯ

ที่แบ่งเงิ นรางวัลร้อยละ 60 การส่งเงิ นเข้ารั ฐร้อยละ 23และการแบ่งกำไรให้ผู้ขาย

และค่ าบริหารจัดการรวมร้อยละ 17 ถือว่า เหมาะสมดีอยู่แล้ว

ทั้งนี้ยอมรับว่าการออกม าตรการแก้ปั ญหาสลากแพงครั้งนี้

น่าจะมีคนบ างกลุ่มได้รับผลกระทบ เช่น ผู้ค้ าเดิมที่นำไปขายต่อ

แต่ยืนยันว่าจะพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนผู้ซื้อ และผู้ค้ าสล ากตัวจริงเป็นสำคัญ

ข้อมูลpostnet

Show More