ผู้ว่ าฯอั ศวิน เคลื่ อนไ หว เตรี ยมรั บมือพ ายุโ นอึล

วันที่ 18 กันย ายน 2563 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ที่ศาลาว่าการกทม.

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เปิ ดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทย ามี

ประกาศแจ้งเตื อน วันที่ 18-20 ก.ย.นี้ พายุระดั บ 3 (โซนร้อน) โนอึล

จะเข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลให้เกิ ดลมกระโชกแ รงและฝนตกหนั กถึงหนักมากหลายพื้นที่

โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ กรุงเทพและปริ มณฑล ที่จะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่ มขึ้นในวันที่ 19 กันย ายน

ดังนั้นกทม. จึงได้แจ้งทุ กหน่วยงานเตรี ยมพร้อมรับมือจากสถานการณ์

ฝนตกหนั กและน้ำท่ วมขัง เพื่อบร รเทาความเดื อดร้อน และป้ องกันความ

เสี ยหายต่อชี วิตและทรั พย์สินของประชาชน โดยเร่งพร่ องน้ำในคลองสายต่างๆ

รวมถึงแก้มลิงทุ กแห่ง รวมทั้งขุดลอก ตักดินเลน และจัดเก็บวัชพืชในคลอง

เตรี ยมพร้อมท่อระบ ายน้ำ เครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ อุโมงค์ระบ ายน้ำ และธนาค ารน้ำใต้ดิน

เพื่อให้การระบ ายน้ำเป็นไปอย่ างมีประสิ ทธิภาพนอกจากนี้ ยังได้เตรี ยมเครื่ องมือ

เครื่องจักร รถหน่วยซ่อมบำรุง รถยก รถเครื่ องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

และจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตร วจสอบและแ ก้ไขจุดที่มีปั ญห าน้ำท่ วมในช่วงฝนตก

ตล อดจนประสานงานคว ามร่วมมือกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรี ยมความพร้ อมป้องกันและแ ก้ไขปั ญห าน้ำท่ วมขัง

ข้อมูลdailyliveexpress

Show More