คลั งแจงแล้ว กลุ่ มที่ไม่มีสิ ทธิ์รับ 3000

จากกรณี ศูนย์บริหารสถานการณ์เศ รษฐกิจ จากผลกระทบ หรือศบศ.

เห็นชอบม าตรการ คนละครึ่ง เพื่อกระตุ้นการบริโ ภคในประเทศ 45,000 ล้านบ าท

ให้ประชาชน 15 ล้านคน ซึ่งตามนโยบ ายจะเป็นการแ จกให้คนละ 3,000 บ าท

เพื่อซื้อของกับผู้ค้ าร ายย่อย โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ต้องจ่ายค่ าสินค้ าครึ่งหนึ่ง

และรั ฐบ าลจะช่ วยจ่ายอีกครึ่งของการใช้ เช่น ถ้าจะใช้ที่รั ฐให้ 3,000 บ าท

ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมี 3,000 บ าท ใส่เข้าไปในแ อปพลิเคชัน เป๋าตัง

เพื่อเป็นช่องทางในการรับและจ่ ายทั้งนี้ เงื่อนไขผู้ที่สามารถเข้าร่วมโค รงการ

ต้องถือสัญช าติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไปโดยเบื้ องต้นการใช้จะถูกจำกัดไว้ที่วันละ

100-200 บ าท และขณะนี้กำลังประเมิ นความเหม าะสมของจำนวนต่อวันค วรอยู่ที่เท่าใด

โดยที่รั ฐบ าลให้นั้น ต้องใช้หม ดวันต่อวัน หากใช้ไม่หมดจะไม่สามารถเก็บ

ไว้ใช้ในวันต่อไปได้ เช่น กำหน ดให้ใช้วันละ 100 บ าท

ประช าชนต้องมี 50 บ าทมาร่วมใช้จ่ายในแต่ละวันด้วย

นอกจากนี้ จะต้องนำไปใช้ในร้านค้ ารา ยย่อย ที่ขึ้นทะเบี ยน ไว้กับธนาค ารกรุงไทย

อาทิ ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านอาห ารตามสั่ง หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น

เพื่อให้กระจายลงไปสู่ระบบเศ รษฐกิจในช่วง 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค.2563

โดยตลอดโครงการจะมีหมุนเวี ยนไม่ต่ำกว่า 90,000 ล้านบ าท และจะพย าย าม

จัดทำรา ยละเอียดและเสนอคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ช่วงกลางเดือน ก.ย.นี้

เพื่อเปิ ดให้ลงทะเบี ยนทั้งร้านค้ าและประช าชนที่จะเข้าร่วมโคร งการผ่าน

www.คนละค รึ่ง.com ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ขณะที่กลุ่มที่อาจไม่ได้รับลงทะเบี ยน

อาจจะเป็นร้านเซเ ว่นอีเล ฟเว่นขณะนี้อยู่ในการพิจารณาว่า จะให้เข้าร่วมหรือไม่

ข้อมูลsiamnews

Show More