เกิ ด4 วันนี้ ความร วยมาเยื อนหมดเวลาลำบ าก ดว งชะตาพุ่ ง

วันอาทิตย์

ในวันอาทิตย์จังหวะชี วิต ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เจอกับปัญ หามากมาย ทั้งในเรื่องของความไม่ยุติธร รม

เรื่องของการใช้จ่ายทาง การเงิ นที่เสี ยไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่ อง คุณคิดว่าโลกนี้ไม่ค่อย

มีความยุติธร รมให้กับคุณเลย ทั้งๆที่คุณเป็นคน ที่ทำดีมาตลอด ขอให้เชื่ อเถอะว่ากร รมใครกร ร มมัน

ใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้อย่ างนั้น ไม่ต้องพย าย ามไปดิ้ นรน เพื่อให้คนอื่นเขารับรู้

เรื่องของเรามากก็ได้ ช่วงนี้ชี้ชัดมีเกณฑ์ที่จะได้เงิ น ‘ก้อนโต’ ได้รถ ‘คันใหม่’

ในเรื่องของหน้าที่การงาน จะเริ่มประสบความสำเร็จไปอีกระดั บหนึ่งด้วย สำหรับการเงิ น

จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ดีขึ้นเป็นจังหวะ เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแต่ส่วนมาก จะอยู่ในช่วงขาขึ้น

วันพุธ

ที่เกิ ดในวันพุธเด็ดเดี่ยวมากๆในช่วงนี้ และก็โด ดเดี่ ยวเช่นเดียวกัน

ช่วงชี วิตของคนในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา จนถึงรอบปัจจุบันนี้ มีปั ญหาหลายๆเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงาน

และการเงิ นที่เชื่ อ มโยงถึงกัน ทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนอยู่ตัวคนเดียว แก้ปัญ หาด้วยตัวคนเดียวมาตลอด

‘ทำดีก็ไม่ได้ดี’ ทำอะไรไปก็โดนคนอื่นเขาว่า ช่วงนี้ทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่ าง รู้สึกท้อแท้ในชี วิตมากๆ

แต่ด้วยความที่คนที่เกิ ดในวันพุธ เป็นคนที่ท้อแต่ไม่ยอมถอย จึงทำให้โช คชะตาของคุณ

นั้นกำลังจะดีขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้า ถ้าคุณเป็นคนที่มี ‘ความขยันขันแข็งอดทนเก่ง’

บอกเลยว่าช่วงสัปดาห์หน้า มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนคนหนึ่ง

เขาจะทำให้คุณนั้นมีเงิ นมีทองมากมาย ก่ายกองเข้ามาในชี วิต ชีวิ ตในช่วงนี้จะเรียกหาเ งินทอง

วันเสาร์

ชะตาคนที่เกิ ดในวันเสาร์ เรียกได้ว่าจังหวะชี วิตในช่วงนี้ กำลังเรียกร้องหา ‘เงิ นหาทองเข้ามา’

ปัญ หาที่เกิ ดนั้น อาจจะเกิ ดขึ้นจากตัวบุคคลอื่น แต่ถ้าหากคิดดูดีๆ แล้วมีส่วนเกี่ยวข้อง

ด้วยคุณเป็นคนสร้างมันขึ้นมา แนะนำเลยนะคนที่เกิ ด ในวันเสาร์ช่วงนี้ อย่ าพย าย ามโท ษคนอื่น

ให้โท ษตัวเองกอดแล้วคิดดีๆ แก้ไขปัญ หาด้วยตัวเอง ช่วงนี้ชี้ชัดว่าคนที่เกิ ดในวันเสาร์ในเรื่องของหน้าที่การงาน

เจอกับอุปสรรค ปัญ หาบ่อย ด้วยอุปสรรค ปัญ หาที่คุณเจอ จะทำให้คุณนั้นมีความโช คดี

เกิ ดขึ้นในช่วงชี วิต สัปดาห์หน้า เป็นสัปดาห์ที่ดี คนที่เ กิดในวันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัล

ทำให้คุณมีกินมีใช้ไปตลอด หยิบจับการงานใดๆช่วงนี้ จะประสบความสำเร็จ

วันจันทร์

ในวันจันทร์โช คชะต าของคุณ ในช่วงนี้อาจจะเจอกับบ างสิ่งบ างอย่ าง ที่ไม่ได้ดั่งใจ

ทำให้คุณรู้สึกเป็นกังวล และเบื่ อหน่ายกับสิ่งที่กำลังจะอยู่ แต่ด้วยโช ค ชะต า ทำให้คุณต้องพบเจอ

กับเรื่องราวดังกล่าว ชีวิ ตคุณจะค่อยๆดีขึ้นเอง ในช่วงนี้แม้ว่าบ างสิ่งบ างอย่ าง เป็นช่วงเริ่มต้น

‘เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ’ คุณจะต้องคอยประคับประคอง ชีวิ ตของคุณและคนรอบข้างให้ดีด้วยนะ

คนที่เกิ ดในวันจันทร์มีโอก าสได้โช คล าภ เกี่ยวกับการเ สี่ยงโ ชคเสี่ ยงทายเงิ นทองจะไหลมาเทมา

Show More