กรมบั ญชีกลางโอ นเบี้ ยยังชีพผู้สูงอ ายุ คนพิก ารแล้ว

เงิ นเข้าแล้ว! กรมบัญชีกลางโอนเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิก าร

หลังเลื่ อนจ่ายจากวันที่ 10 ก.ย. หลังได้รับเ งินจากสถ. 7 พันล้านบ าท

กรณีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ ยความพิก าร

ประจำเดือนก.ย.2563 ที่เลื่อนการโอนเงิ นจากวันที่ 10 ก.ย.

เป็นภายในเดือนก.ย. 2563 โดยจะสามารถจ่ายได้ในวันที่ 17 ก.ย.

และขณะนี้กรมบัญชีกลางเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบอย่ างเร่งด่วน เพื่อให้จ่ ายเงิ นให้เร็วที่สุด

โดยกรมบัญชีกลางได้รับโอนเงิ นจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) จำนวน 7 พันล้านบ าทครบถ้วนแล้ว นั้น

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. เฟซบุ๊ก ศูนย์ปฏิบัติการนายกรั ฐมนตรี – PMOC โพสต์ข้อความระบุว่า

#เ บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ #เบี้ ยความพิก าร เข้าบัญชีเงิ น

ฝากธนาคารของพี่น้องประชาช นเรียบร้อยแล้ว ในวันนี้ (17 กันย ายน 2563)

ด้ าน น.ส.วิลาวรรณ พย าน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง

เปิ ดเผยว่า กรมบัญชีกลางโอนเงิ นเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ ยความพิการ

ประจำเดือนกันย ายน 2563 เข้าบัญชีเงิ นฝากธนาคารให้ผู้มีสิทธิในวันที่ 17 ก.ย.63

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบยอดเงิ นในบัญชีได้ (ตามระยะเวลาของการดำเนินการของแต่ละธนาคาร)

กรณีผู้มีสิทธิที่ไม่มีบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะโอนเงิ นไปยัง อปท.เพื่อจ่ายเป็นเงิ นสดให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป

Show More