ศบศ. เห็นช อบเพิ่ มเงิ นบั ตรคนจน 500 บ าท นาน 3 เดือน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี นายดนุชา พิชยนันท์

รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศร ษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

และ นางสาวกาญจนา ตั้งปกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบ ายภาษี สำนักงานเศร ษฐกิ จการค ลัง

กระทรวงการค ลัง แถลงผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศร ษฐกิ จจากผลกระทบ

การระบ าดของโ รคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบศ.

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ

และเพิ่มกำลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้มีร ายได้น้อยและประชาชนทั่วไป ตามข้อเสนอของกระทรวงการค ลัง

โดยแบ่งเป็น 2 โครงการ ได้แก่

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ

เพิ่มวงเงิ นบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐเพื่อการอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน 500 บ าท/คน

ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. ถึง ธ.ค. 2563 มีผู้ถือสิทธิ์จำนวน 14 ล้าน

โครงการคนละครึ่งภาครั ฐจะร่วมจ่าย (Co-pay) เน้นช่วยเหลือประชาชนในระดับฐ านราก

ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 ล้านคน โดยจะเปิดลงทะเบี ยนช่วงกลางเดือน ต.ค.

ซึ่งค าดว่าจะมีการใช้จ่ายตั้งแต่สิ้นเดือน ต.ค. ถึง ธ.ค. ไม่เกินคนละ 3000 บ าท

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร ายย่อย หาบเร่ แผงลอย ที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือร้านสะดวกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์

โดยในช่วงท้าย โฆ ษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี เผยว่า

จะมีการเร่งรัดนำผลการประชุมวันนี้เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ใ

ห้ทันภายในสัปดาห์หน้า เพื่อให้การดูแลพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วต่อไป

ข้อมูลpostnet

Show More