ครม.ไฟเขี ยว รับนักท่ องเที่ ยวต่ างช าติ อยู่ย าวๆเลย 9 เดื อน

ด่ว น! คณะรั ฐมนตรี (ครม.) ไฟเขียว “เปิ ดประเทศ” รับนักท่อ งเที่ ยวต่างช าติ

อยู่ไปเลย 9 เดือน ค าดนำเงิ นเข้าประเทศได้เดื อนละกว่า 1,200 ล้านบ าท

เมื่อวันที่ 15 กันย ายน 2563 ที่ทำเนี ยบรั ฐบ าล

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆ ษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี

แถลงว่า ครม. มีมติเห็นชอบแนวทางการเปิ ดรับนักท่องเที่ ยวต่างช าติเข้าประเทศไทย

แนวทางดังกล่าว กำหนดเงื่อนไขนักท่ องเที่ ยวว่า

จะต้องเป็นบุคคลต่างด้าวพำนักระยะย าว ต้องกักตัวในห้องพัก 14 วัน

และต้องหลักฐ านการชำระเงิ นค่ าที่พัก หรือ โรงพย าบ าลทั้งก่อนและหลังการพำนัก

หลักฐานการชำระเงิ นดาวน์ที่เป็นคอนโด และลงตราวีซ่าค่ าธร รมเนียม 2 พันบ าท

ครั้งแรกอนุญาตให้พักได้ 90 วัน ขย ายได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวม 9 เดือน

จะเริ่มเปิ ดรับนักท่องเที่ ยวต่ างชาติในเดือนตุลาคม ครั้งละ 100 คน 1,200 คนต่อเดือน

น.ส.ไตรศุลี ระบุว่า มาตรการดังกล่าวค าดว่าจะสามารถนำเงิ นเข้าประเทศ 1,200 ล้านบ าทต่อเดือน

ข้อมูลphurlenlen

Show More