KPI เปิ ดรับสมั ครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป เงิ นเดื อน 18000

บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด หรือ KPI King Pac Industrial CO.,LTD.

ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิ ดรับสมัครเจ้าหน้าที่ข้อมูลบริหารระบบคุณภาพ

พนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเริ่มงานในวันที่ 24 กันย ายน 2563 และแม่บ้ านสำนักงาน

โดยบริษัทตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

1.คุณสมบัติตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้อมูลบริหารระบบคุณภาพ (QMS Information Officer) จำนวน 2 อัตรา

-ผู้ชาย / ผู้ห ญิง

-วุฒิการศึกษาระดั บปริญญาตรี (ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)

-หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเ ศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-จัดทำมาตรฐานสินค้ า เพื่อให้แผนกควบคุมคุณภาพ (QC)

และฝ่ายผลิตใช้อ้างอิงในการผลิตและควบคุมมาตรฐานสินค้ าและข้อกำหนดของลูกค้ า

2.คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาระดั บ ป.6 ขึ้นไป

-มีประสบการณ์งานผลิต สามารถเข้ากะได้ (จะพิจารณาเป็นพิเ ศษ)

-สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ (บริษัทไม่มีรถรับส่ง)

-ร ายได้เฉลี่ย 14,000-18,000 บ าทต่อเดือน (ค่ าแ รง 336 บ าทต่อวัน)

-เริ่มงานวันที่ 24 กันย ายน 2563

3.ตำแหน่งแม่บ้ านสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

-ดูแลรับรองลูกค้ าจากภายนอก และผู้บริหาร

-ดูแลทำความสะอาดห้องทำงานผู้บริหารและส่วนสำนักงาน

-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเ ศษ

ผู้ที่สนใจสมัครงานเจ้าหน้าที่ข้อมูลบริหารระบบคุณภาพ พนักงานฝ่ายผลิต

และแม่บ้ านสำนักงาน สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล

จำกัด เลขที่ 333 ม.4 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ทุ กวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. หรือ สอบถามได้ที่ 096-786-0534 และ 038-458-500 ต่อ 844

โดยตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตจะมีรอบการเริ่มงานในวันที่ 24 กันย ายน 2563

ข้อมูลzapver555

Show More