ท่ าจั บป ากกาเขี ยนหนั งสือบอ ก ตัวตนที่แส ดงออ กมาของคุณได้

วันนี้เรามีเก มให้คุณและเพื่ อนของคุณได้ลองเล่นกัน เป็นเก มเลื อก

ภาพการจับปากกาเขี ยนหนังสือ ที่คุณนั้นจับเขี ยนอยู่ทุ กวัน

เป็นการทำน ายตัวตนที่คุณนั้นแส ดงออ กมาได้ เมื่อคุณนั้นเลื อก

ภาพป ากกาได้แล้ว เราไปอ่ านคำทำนาย พร้ อมๆกันค่ะ

เมื่อจับป ากกาดินสอเขี ยนหนังสื อหรือจดหมาย วิธีการจับก็แตกต่างกัน

ไปต ามแต่ละคนทั้งนี้ได้มีผู้วิเคราะห์เอาไว้ว่า ท่าทางการจับปากกาดินสอ

ของคนเรานั้นสามารถบอ กได้ถึงนิสัยใจคอของแต่ละคนได้

คนที่ช อบจับแบ บที่ 1

คนที่ชอบจับป ากกาแบบที่ สอง คนที่นั้น มักเป็นคนเปลี่ ยนใจง่ายประ

เดี๋ ยวชอบแบบนี้แล้วก็หัน มาชอบแบบนั้นแทน เป็นคนไม่ค่อยอยู่นิ่ง

มีความกระตื อรือร้นและมีความเป็นมิ ตรแต่จะไม่ชอบทำอะไรต ามกำหนดเป๊ะๆ

หรือทำงานที่ที่ซ้ำซากจำเจ เพราะเบื่อง่ายเป็นคนไม่ค่อยมีคว ามพย าย าม

และความอ ดทน จะสนใจอะไรเพี ยงวูบว าบเท่านั้นเอง

วันนี้เรามีเก มให้คุณและเพื่ อนของคุณได้ลองเล่นกัน เป็นเกมเลื อก

ภาพการจับป ากกาเขี ยนหนั งสือ ที่คุณนั้นจับเขี ยนอยู่ทุ กวัน เป็นการทำนาย

ตัวตนที่คุณนั้นแสดงออ กมาได้ เมื่อคุณนั้นเลือ กภาพปากกาได้แล้ว เราไปอ่ านคำทำนาย พร้อมๆ กันค่ะ

เมื่อจับป ากกาดินสอเขี ยนหนังสื อหรือจดหมาย วิธีการจั บก็แตกต่างกันไป

ต ามแต่ละคนทั้งนี้ได้มีผู้วิเคราะห์เอาไว้ว่า ท่าท างการจับป ากกาดินสอ

ของคนเรานั้นสามารถบอ กได้ถึงนิสั ยใจคอของแต่ละคนได้

คนที่ช อบจับแบ บที่ 1

คนที่ช อบจับปากก าแบ บที่ สอง คนที่นั้น มักเป็นคนเปลี่ ยนใจง่ายประเดี๋ ยว

ชอบแบบนี้แล้วก็หัน มาชอบแ บบนั้นแทน เป็นคนไม่ค่อยอยู่นิ่ง มีความกระตื อรือร้นและมีความเป็นมิ ตร

แต่จะไม่ชอบทำอะไรต ามกำหนดเป๊ะๆ หรือทำงานที่ที่ซ้ำซ ากจำเจ

เพราะเบื่ อง่ายเป็นคนไม่ค่อยมีความพย าย ามและความอ ดทน จะสนใจอะไรเพี ยงวูบว าบเท่านั้นเอง

คนที่ช อบจับแบ บที่ 2

ลักษ ณะของคนที่ช อบจับแบ บที่1 นิสัยโดยรวม มักเป็นคนค่อนข้างตะหนี่ขี้เห นียว

รู้จักและมองเห็นคุณค่ าของเงิน และยังเป็นคนทำงานหนักและทำอย่ างจริงจัง

เพื่อครอ บครัวของตนรักญาติพี่น้อง เป็นคนมีนิสัยจู้จี้จุ กจิกน่ารำค าญอยู่สักหน่อย

ชอบค าดหวังคนอื่นว่าจะต้องเหมื อนตัวเองและจะไม่แคร์ใครเลยถ้าไม่มีความสำคัญต่อชี วิต

คนที่ช อบจับแบ บที่ 3

คนที่ช อบจับแ บบที่ สี่นั้น เป็นคนที่มีความช่างฝัน แต่ก็จะนิยมความเป็นจริ งด้วยเช่นถ้า

ฝันหรือต้องการอะไร ก็จะพย าย ามจนถึงที่สุดเพื่อจะให้ได้มา เป็นคนมีความมุ่งมั่นสูง

อย่ างไม่น่าเชื่ อเพราะท่าทางจะเหมื อนคนฉ าบฉวย ไม่ใส่ใจในอะไรสักอย่ าง

แต่ก็ไม่ใช่คนที่ลงมือทำอะไรเองเป็นคนมีอารมณ์ขัน โดยเฉพาะเมื่อได้หัวเร าะขบขันกับคนอื่นจะสุขใจเป็นพิเ ศษ

คนที่ช อบจับแบ บที่ 4

คนที่ช อบจับแบ บที่สาม มักเป็นคนเรี ยบๆง่ายๆ มีบุ คลิกธร รมดา พบเจอได้ทั่วไป

แต่ขยั นขันแข็ง เป็นคนทำมาหากินไม่ใช่พวกเหยี ยบขี้ไก่ไม่ฟ่อ

แต่ข้ อเสี ยก็คือขา ดความละเอียด ลึกซึ้ง รอบคอบ และไม่สนใจในเรื่องที่

ละเอียดอ่อนนักไร้อารมณ์อันสุนทรีย์ แต่เป็นคนที่รักบ้ านรักครอบครัว

และมักเป็นที่พึ่ง พาของคนอื่นๆ อยู่เสมอ

ข้อมูลdeesoulmuch

Show More