ยิ่ งทำยิ่ งได้ ค าถาบูชาเท พทันใจ

สวัสดีค่ะ วันนี้จะพาทุ กคนนั้นไปพบกับ เคล็ดลับเสริมด วงให้เงิ นทองไหลมาเทมา

แบบวิธีง่ายๆ โดยการ สวดบูชาเทพทันใจ เทพผู้บันดาล โช คลาภ เงิ นทอง

ให้กับผู้ที่เดือดร้อนมาฝาก สำหรับใครที่มีปัญ หาเรื่องการเงิ นติดๆขัดๆ

หมุนเงิ นไม่ทัน ต้องหยิบยืมคนอื่นตลอด ลองสวดขอพรท่านดูนะคะ

รับรองว่า จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นทันตาเห็นอย่ างแน่นอนเทพทันใจ

เทพกระซิบ เรื่องของเทพพม่าที่คนไทยศรั ทธายิ่ งกว่าพม่า

หรือเมียนมาร์ ถึงแม้เป็นดินแดนที่ผู้คนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

อย่ างเหนียวแน่น แต่ความเชื่ อเกี่ยวกับการบูชาเทวาอารักษ์ก็ยังควบคู่

อยู่ในวิถีชี วิตของชาวพุทธส่วนใหญ่อย่ างแยกไม่ออก นัต หรือเทวาอารักษ์

เทพผู้คุ้มครอง ยังเป็นที่เค ารพนับถืออันสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยโบราณ

ตั้งแต่ก่อนพุ ทธศาสนาจะเข้ามาเสี ยอีก โดยเทพที่จะถูกจัดว่าเป็น นัต

นั้น มักจะเป็นคนที่เคยสร้างความดี หรือมีวีรกร รมน่าประทับใจต่อมาเทพทันใจ

นัตโบโบจี เทพผู้ปกปักรักษาและบันดาลโช นัตโบโบจี แห่งวัดโบตะทาว

ประเทศพม่า หรือ เทพทันใจ เป็นสถานที่ที่คนไทยพูดถึงและพากันกราบไหว้

บูชากันมาก เทพทันใจเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์ที่ชาวพม่าให้การสักการะและ

นับถือเป็นอย่ างมาก รวมไปถึงคนไทยเองก็ยังให้ความเค ารพและนับถือ

เป็นอย่ างมากด้วย ทั้งนี้ วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใ นัตโบโบจี

เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปรารถนาครับ ควรถวายจำพวก ดอกไม้

ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆ มาสักการะวิธีการบูชา เทพทันใจ

1. จุดธูปถวายสักการะ

2. หยิบเ งิน มา 2 ใบ แล้วอธิฐานขอพร

3. เอาเ งินไปเสี ยบในมือเทพทันใจ 2 ใบ

4. อธิฐานแล้วเอาหน้าผากแตะที่นิ้วชี้ของเทพทันใจ ขอให้สิ่งที่อธิบ านไว้จงสำเร็จ..แล้วถอยออกมา

5.หยิบเ งินที่ใส่ในมือเทพทันใจ 1 ใบ เก็บไว้ที่ตัวเอง และอีก 1 ใบ

นำไปใส่ตู้ค าถาบูชาเทพทันใจ ตั้งนะโม 3 จบ โอม สิ ทธิการิยะ

ข้าแต่ท้าวเทพทันใจโสโสมะมา จิตตะภะวัง มหาลาภัง อิติพุทธัสสะสุวรรณนังวา

ราชาตังวา มณีวา ธะนังวา ภิชังวาอัตถังวา ปัตตังวาเงิ นทองหลั่งไหลมา

มหาลาภาเอหิ เอหิ อาคัจฉายะอิติ ปรารถนาอันใด พึ่งสำเร็จมานะมามีมา

มหาลาโภ เทวะราชะกะนัง เซยยะ เซยยะ ภะวันตุ

ข้อมูลthaich8

Show More