โอ นแล้วทั่ วประเทศ เงิ นพิเ ศษรั บสูงสุด 4500

วันนี้โอนแล้วเช็ กด่วนใครได้บ้ าง อสส อสม วันนี้มีโอน รับทุ กคนทั่วประเทศ 4500 บ าท

สรุปข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ อสม อสส จะได้รับเ งินงบประมาณในการ

จ่ายค่ าตอบแทน 3,622 ล้านบ าท โดยใช้จากวงเงิ นกู้ 45,000 ล้านบ าท

ของกระทรวงสาธารณสุข 2563 ค่ าป่ วยการ ก.ย. 1,000 บ าทเลื่อนมาจ่ายเดือนนี้

ค่ าตอบแทน 500 บ าท จำนวน 7 เดือน รวมรับ 3,500 บ าท เงิ นจะโอนเข้าบัญชี

เดิมของ อสม. 4,500 บ าท โดยสามารถกด ATM มาใช้ได้ในตอนเช้า ตรวจสอบ

รา ยชื่อผู้มีสิทธิ์รับ ค่ าตอบแทน ได้เ งินจากมาตรการอื่นสามารถรับค่ าตอบแทนนี้ได้

โดยจะได้รับเวลาโอนเ งินปกติ แต่ในรอบโอนวันนี้อาจจะไม่ตรงเพราะเป็นการโอน

ให้เป็นกรณีพิเ ศษ แอดมินต้องขออภั ยด้วยนะครับ (จากกลุ่ม เพื่อนอสม.

โดยเก็บสถิติเวลาโอนเมื่อ กรกฎาคม สิงหาคม กันย ายน)

เกณฑ์รับเงิ นตอบแทน อสม

ต้องมีเวลาปฏิบัติงานแน่นอน อย่ างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือ 4 ครั้งต่อเดือน

มีการปฏิบัติงานจริง และมีการส่ง รา ยงานแบบ อสม. 1 โดยประธาน อสม.

ระดั บหมู่บ้ านหรือชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ

เซ็นรับรองรา ยงาน และส่งให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภายในวันที่ 25 ของเดือน

ต้องเข้าร่วมประชุม หรือ อบรมฟื้นฟูความรู้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุ กเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง

ตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่นี้ คลิก

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้ าน (อสม.)

อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)

ข้อมูลmumkhao

Show More