สุริ นทร์อ่ วมหนัก เจอพิ ษพ ายุโนอึล น้ำท่ วมหมู่บ้ าน

จากกรณีที่ พายุโนอึล ที่พัดเข้าสู่จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่คืนวันที่ 18 ก.ย. 63

ที่ผ่านมาทำให้เกิ ดฝนตกหนัก ในหลายอำเภอ และยังมีฝนตกในวันนี้ ( 20 ก.ย.63 )

เป็นบ างพื้นที่ และจากฝนที่ตกลงมาอย่ างต่อเนื่อง ในวันที่ 18 และ 19 ก.ย. 63

ในพื้นที่แนวชายแดน เขาพนมดงรัก อ.พนมดงรักทำให้มีน้ำไหลหลากลงมา

ตามอ่างเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอพมดงรัก และอ่างน้ำรับน้ำไม่ไหล

ได้ระบ ายน้ำ ที่ไหลเข้าอ่าง ทั้งในพื้นที่ ตำบลแนงมุด อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

และน้ำบ างส่วนไห ลหล าก ตามลำน้ำจากเทื อกเขาพนมดงรักพื้นที่ อ.บ้ านกรวด จ.บุรีรัมย์

เข้าท่วมพื้นที่นาข้าวหลายพันไร่ ในพื้นที่ ตำบลตานี ตำบลโ ชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

โดยเฉพาะที่หมู่โบสถ์ บ้ านตาเดาะ บ้ านเจ้าคุณ ต.โชคนาสาม บ้ านตะคลอง ต.นาตี

โดยเฉพาะบ้ านตะคลอง น้ำไห ลหลาก ท่วมบริเวณถนนค อนกรีต

เข้าหมู่บ้ านเป็นระยะทางกว่า 900 เมตร แต่การสั ญจร ยังสามารถเดินทาง ได้

ต้องใช้ความระ มัดระ วังในการเข้า ออกหมู่บ้ าน นอกจากนั้น ยังพบว่าบ่อปลานิล

ที่เจ้าของบ่อประกาศปลา ซึ่งอยู่ในวัยที่จับข ายได้ ก็ถูกน้ำไห ลหลาก ปลาที่เลี้ ยงไว้ในบ่อ

ออกจากบ่อ แทบทั้งหมด มีบ างส่วนที่ชาวบ้ านหว่านแหและดักตาข่ายจับได้นำไปประกอบอาหาร

ในวันนี้นายอำเภอปราสาท ได้แจ้งเตือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้ าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ได้แจ้งเตื อนประชาชน

ให้ระ วังทรั พย์สิน อาจถูกน้ำท่วมได้ และย้ำเตือนประชาชนให้ระ วังอันตร ายจากการลงเล่นน้ำ

เนื่องจากมีน้ำไหลเชี่ยวแรง ในบ างพื้นที่ ชาวบ้ านบอกว่าพื้นที่ที่น้ำท่วม

จำนวนมากเป็นพื้นที่ปลู กข้าว ซึ่งถูกน้ำท่วมไปแล้ว หลายพันไร่ด้วยกัน

ข้อมูลsiamtopic

Show More