ผู้ป ระกันตน รับเงิ นส งเคร าะห์บุ ตร 600 ผ่า นระบ บบริการ พร้ อมเ พย์

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

กระทรวงแร งงาน เปิ ดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมเพิ่ม

ช่องทางให้บริการจ่ายเงิ นประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์บุตร

ผ่านระบบบริการพร้อมเพย์กับธนาค ารที่ผู้ประกันตนเปิ ดบัญชีเ งิน

ฝากกับธนาค ารไว้ โดยขอเชิญชวนผู้ประกันตนที่สนใจขอรับสิ ทธิ

ประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ ด้วยเลข

บัตรประจำตัวประชาชนกับธนาค ารที่เปิ ดบัญชีเงิ นฝากไว้ ก่อนยื่นเรื่อง

ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร สำหรับผู้ประกันตนที่ยื่น

ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรไว้แล้ว สามารถแจ้งการ

เปลี่ยนแปลงการขอรับประโยชน์ จากการรับเงิ นโอนผ่านบัญชีธนาค าร

เป็นผ่านบริการพร้อมเพย์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่

จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า

การเพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายเงิ นประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรผ่าน

ระบบบริการพร้อมเพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบ ายรั ฐบ าล ในการลดการใช้

กระดาษ (Paperless) และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตน

สามารถเข้าถึงบริการรับเงิ นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ างสะดวก รวดเร็ว

มีความโปร่งใส ลดความผิดพลาด ลดการใช้เงิ นสดและเช็ค อีกด้วย

ข้อมูลsiamtopic

Show More