เฮทั้ งปร ะเทศ หยุ ดย าว 4 วันอีก 2 ช่ วงเดื อน พฤ ศจิก ายน และ ธั นว าคม

21 กันย ายน 2563 ผู้สื่อข่าวรา ยงานว่า ในการประ ชุมคณะรั ฐม นตรี (ครม.)

วันอังค ารที่ 22 กันย ายน 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองน ายกรั ฐมนตรี

จะเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาวันห ยุดย าวต่อเนื่อง เหมือนที่เคยดำเนิน

การมาเพื่ อเป็นการกระตุ้นเศ รษฐกิจของประเทศ โดยจะมีการเส นอให้หยุ ดใน

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤ ศจิกายน และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

เพื่อให้ต่อเนื่องกับวันหยุ ดเสาร์-อาทิตย์ จึงเท่ากับเป็นการห ยุดต่อเนื่อง 4 วัน

คือ วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563นอกจากนี้ จะมีการเสนอวันห ยุดอีกช่วง

หนึ่งในเดือนธันวาคม ซึ่งเดิมวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม จะเป็นวันหยุ ดชดเชย

วันพ่อแห่งชาติ แต่นายวิษณุจะเสนอให้ห ยุดในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคมแทน

เพื่อจะได้เป็นการหยุ ดต่อเนื่อง 4 วัน คือ ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 10 จนถึงวัน

อาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการให้ประชาชนได้หยุ ดต่อเนื่อง

ออกมาท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศ รษฐกิจ

ทั้งนี้ นายวิษณุจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ในวันอังค ารที่ 22 กันย ายน นี้

ซึ่งแล้วแต่ที่ประชุม ครม. จะพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่ อย่ างไร

ข้อมูลsiamtopic

Show More