กร มอุตุฯ เตื อนฝนถ ล่มห นัก 37 จังห วัด เตรี ยมรั บมือ

วันที่ 22 ก.ย. กร มอุตุนิ ยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ร่อ งมร สุมพ าดผ่ านภาคเหนื อ และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน

เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ในขณะที่มรสุมตะวันตก

เฉียงใต้ที่พัดปกคลุ มทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง

ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง

โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมี

คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังใน

การเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.ของวันนี้

ถึงเวลา 06.00 น.ของวันที่ 23 ก.ย.นี้

ภาคเหนือ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงร าย ลำพูน ลำปาง

พะเย า น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศ าเ ลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-33 อง ศาเซลเซี ยส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภู หนองค าย อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร

นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา และบุรีรัมย์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-25

องศ าเซลเซี ยส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศ าเซลเซี ยส ลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคกลาง เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี และนครสวรรค์

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 อง ศาเซลเซี ยส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 อง ศาเซลเซี ยส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-26

องศ าเซลเซี ยส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 อ งศาเซลเซี ยส ลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้ าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ปัตตานี ยะลา และนร าธิวาส

อุณ หภูมิต่ำสุด 23-26 องศ าเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 32-34 องศ าเซลเซี ยส

ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่ นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่ นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง และพังงา อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศ าเซลเซี ยส

อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศ าเซลเซี ยส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35

กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่ นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30

ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศ าเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 32-34

องศ าเซลเซี ยส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ข้อมูลsiamnews

Show More