ทนายเจ มส์ เผ ยโอกาสชน ะค ดี ไมค์ ขอปกคร องบุ ตร

จากกรณีนักร้ องนักแสดงหนุ่ม ไมค์ พิรั ชต์ ร้องต่อศ าลเพื่อให้ได้สิ ทธิปกคร อง

ร่ว มและดูแลบุ ตร ทางด้าน ซาร่า ค าซิงกินี ได้ส่งทนายค้ านขอสิ ทธิปกค รองบุ ตร

และอ้างฝ่ายชายขอลดค่ าใช้จ่ายว่า ซึ่งที่ทาง ไมค์ ร้องต่อศ าลเพื่อให้ได้สิท ธิ

ปกครองร่วมและดูแลบุ ตร ไม่ได้ปกครองแต่เพียงผู้เดียว ยืนยันไม่ได้พรากบุต รจากแม่

พร้อมกันนี้ไม ค์และทนายเจมส์ได้ออกมาเปิ ดเผยถึง 6 ข้อที่ซาร่าเรี ยกร้องให้ไ มค์

ช่วยจ่ายเป็นค่ าเลี้ยงดูบุ ตรทำให้กร ะแสสังคมออกมาแสดงความเห็นใจไมค์จำนว นมาก

รวมถึงคนที่เคยต่อว่าไมค์ ก็กลับมาให้กำลังใจและขอโ ทษไมค์จำนวนมากนั้นล่าสุด

ทน ายเ จมส์ นิติธร แก้วโต ทนายผู้ดูแลคดีให้ ไมค์ พิรัชต์ ได้โพ สต์ข้อค วามว่า

ปีที่แล้ว เคยช่วยเคสปั ญหาครอบครัวแบบนี้ ปัจจุบันเด็กฝรั่งสองคนอยู่ในความดูแล

ของคุณพ่อแล้ว ปีนี้ ขอให้จบได้สวยเหมือนปีที่แล้ว สาธุนอกจากนี้

ยังได้โพสต์ถึงมาตราของกฎห มาย ระบุว่า ศา ลมีอำนาจสั่งเปลี่ ยนตัวผู้ใช้

อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองได้ และ ผู้ใช้อำนาจปกครองอาจจะถูกถอนอำนาจปกค รองบุ ตร

อย่ างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่าย ปรับความเข้าใจคุยกันดีๆ เพื่ออนาคตของบุ ตรชาย

ข้อมูลsiamtoday

Show More