ราค าไข่ร่ วงเร่ งข ายต่างประเท ศเพิ่ม 60 ล้ านฟองภายใน 3 เดื อน

เกษ ตรกรเลี้ ยงไก่โอด ราค าไข่ไก่ร่วงหนักเหลือแค่ 2.40 บ าท/ฟอง

ต้องข ายข าดทุน แถมภาระต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงขึ้นซ้ำเติมเข้าไปอีก

เกษ ตรกรโอดไข่ไก่ราค าถูก – น ายมงคล พิพัฒสัตย านุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้ าและส่งออกไข่ไก่

เปิ ดเผยถึงสถานก ารณ์ราค าไข่ไก่ในปัจจุบัน ว่า ไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษ ตรกรขณะนี้ราค าลดลง

ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้ า และส่งออกไข่ไก่

ปรับตัวลงจากฟองละ 2.90 บ าท เป็น ฟองละ 2.70 บ า ท

ขณะที่ราค าขายจริงของเก ษตรกรลดลงไปอยู่ที่ 2.40 บ าท

ต่อฟองเท่านั้น เนื่ องจากการบริโภ คและการจับจ่าย

ที่ลดลงจากภาวะฝนตกชุก ประกอบอาหารธรรมชาติผลผลิตตามฤดูกาลออกมาขึ้น

ขณะที่เกษ ตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะวัตถุดิบสำคัญทั้งกากถั่วเหลือง

และข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ โดยกากถั่วเหลื องจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าราค าป รับเพิ่มขึ้น จากกิโลกรัมละ 13.75 บ าท

ในสัปดาห์ก่อน เป็นกิโลกรัมละ 15.55 บ าทในปัจจุบัน เป็นราค าที่ปรับเพิ่มถึง 1.80 บ าท หรือเพิ่มขึ้น 13.09%

เนื่ องจากสภาพ อ าก าศในประเทศผู้ผลิตสำคัญอย่ างสหรัฐอเมริกา

ยังคงได้รับผลกระทบสภาวะอาก าศที่ไม่เอื้ออำนวย

ทำให้ค าดก ารณ์ผลผลิตลดลงอย่ างต่อเนื่ อง ขณะที่ปริมาณซื้อโดยเฉพาะจากจีนยังคงมีสูง

ทำให้ราค าข ายปรับตัวสูงขึ้นอย่ างต่อเนื่ อง ส่วนราค าซื้อขายข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ของไทย

จากราค ากิโลกรัมละ 9.25 บ าทเมื่อสัปดาห์ก่อน เพิ่มเป็นหาบละ 9.65 บ าทในปัจจุบัน หรือปรับเพิ่มขึ้นถึง 4.32%

เนื่ องจากมีพายุเข้าทำให้เกิ ดภาวะฝนตกอีกระลอก ทำให้คุณภาพข้าวโพดเริ่มเสี ยห าย และการเก็บเกี่ยวผลผลิตลดลง

ส่งผลให้ราค าในช่วงนี้ผันผวน ค าดว่าจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่ อง

“ราค าไข่ไก่ที่เก ษตรกรข ายได้จริงที่ 2.40 บ าทต่อฟองนั้น สวนทางกับต้นทุนการผลิตไข่ไก่ไตรมาส 3/2563

ที่สำนักงานเศ รษฐกิจการเกษ ตรค าดก ารณ์ว่าอยู่ที่ฟองละ 2.54 บ าท สำหรับฟาร์มที่เลี้ ย งไก่ในโร งเรื อนแบบปิด

หรืออีแวป ขณะที่เก ษตรกรร ายย่อยที่เลี้ ยงไก่ในโรงเรื อนแบบเปิ ดนั้นจะมีต้นทุนการเลี้ ย งที่สูงกว่านี้

เท่ากับเก ษตรกรต้องแบกรับภาระข าดทุนอย่ างหลีกเลี่ ยงไม่ได้ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเกิ ดขึ้นมานานกว่า 1 เดือนแล้ว

จึงอย ากขอให้ทุ กภาคส่วนร่วมกันรักษาเส ถีย รภาพราค าไข่ไก่ ขอให้รั ฐเดินหน้ากิจกร รม PS Support

ผลักดันส่งออกไข่ไก่ส่วนเกิ นไปตลาดต่างประเทศ และเกษ ตรกรผู้เลี้ ยงก็ต้องให้ความร่วมมือช่วยแก้ไขด้วยการปลดแม่ไก่

แก่ยืนกรงตามกำหนดของภาครั ฐ เพื่อไม่ให้ผู้เลี้ ยงทั้งประเทศประสบภาวะข าดทุนจนต้องเลิ กอาชีพ

ซึ่งจะกระทบกับอุตสาหกร รมการผลิตไข่ไก่ในภาพรวม” นายมงคลกล่าว

Show More