สินเชื่ อใหม่จาก ออ มสินกู้ได้ทุกอาชี พไม่ต้องมีหลั กค้ำประกันไม่ต้องจ่ าย 6 งว ดเเรกให้สูงสุด 50,000 บ าท

ออมสิปล่ อยกู้สินเชื่ อเสริมพลังฐานรากรา ยละไม่เกิน 5 หมื่นไม่ต้องใช้

หลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำประกันประคอง“คนมีร ายได้ประจำ-อาชีพอิสระ”

ธนาค ารออมสินเปิดตัว“สินเ ชื่อเสริมพลังฐานราก”ตามติครม.ลุยปล่อยกู้

เติมสภาพคล่องพ่อค้ าเเม่ค้ า-ผู้มีอาชีพอิสระ-

คนมีร ายได้ประจำถูกกระทบจากCovid-19 ให้กู้ร ายละไม่เกิน 50,000 บ า ท

พร้อมคล ายเงื่อนไขไม่ต้องใช้หลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำประกันเเละปลอดชำระห นี้

6 งวดเเรกลงทะเบี ยนยื่นกู้ได้ที่เว็บไซต์ธนาค ารออมสิน

www.gsb.or.th ได้ตั้งเเต่บัดนี้

นายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาค ารออมสินเปิดเผยว่าตามที่คณะรั ฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

ได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเชื่ อเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายสำหรับผู้มีร ายได้ประจำที่ได้รับ

ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา(Covid-19)วงเงิ น 20,000 ล้านบ าท

ที่ธนาค ารออมสินได้ดำเนินการปล่อยกู้ไปเมื่อเดือนเมษายน 2563

ซึ่งธนาค ารอนุมัติสินเชื่ อไปเเล้ว 1,012 ล้านบ าท เเละยังมีวงเ งินสินเชื่ อคงเหลืออยู่อีกจำนวน 18,988 ล้านบ าท

จึงให้ปรั บปรุงเเนวทางช่วยเหลือเเก่ประชาชนให้เป็นไปอย่ างทั่วถึงเเละครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม

เห็นควรปรับปรุงการดำเนินโครงการด้วยการจัดสรรวงเ งิน 10,000 ล้านบ าท จากวงเงิ นเดิมที่เหลืออยู่

นำมาปล่อยกู้ผ่าน“สินเชื่ อเสริมพลังฐานราก”ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน

โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบี ยนยื่นขอสินเชื่ อได้ที่เว็บไซต์ธนาค ารออมสิน

www.gsb.or.th ได้ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สำหรับสินเชื่ อประเภทนี้ต้องการช่วยเหลือบุคคลที่มีอาชีพค้ าขาย ประกอบอาชีพอิสระเเละผู้มีร ายได้

ประจำรวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการระบ าดของCovid-19

ทำให้ร ายได้ลดลงหรือข าดร ายได้ด้วยเป็นสินเชื่ อเพื่อการดำรงชีพเพื่อการลงทุน

หมุนเวียนในกิจการให้วงเงิ นกู้สูงสุดร ายละไม่เกิน 50,000 บ าท

คิดอัตราด อกเบี้ ย 0.35% ต่อเดือน(Flat Rate) ระยะเวลาผ่อนชำระเงิ นกู้ไม่เกิน 3 ปี

ที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำประกันเงิ นกู้อีกทั้งยังปลอดชำระเงิ น

ต้นเเละดอ กเบี้ ยหรือไม่ต้องชำระเงิ นงวดใน 6 เดือนเเรกอีกด้วย

การเเ พร่ระบ าดไวรัสโคโรนา(Covid-19)ยังคงส่งผลต่อ

ระบบเศร ษฐกิจของประเทศเเละกระทบต่อชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชนที่มีอาชีพอิสระเเละผู้มีร ายได้

ประจำธนาค ารออมสินจึงหวังเป็นอย่ างยิ่งว่าสินเ ชื่อเสริมพลังฐานราก

ที่รั ฐบ าลได้มอบหมายให้ธนาค ารออมสินเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวจะเป็น

การบรรเทาสถานการณ์ที่เดื อดร้อนลงได้ไม่มากก็น้อย”

ข้อมูลkhaoweb

Show More