ก.มห าดไ ทย ลุ ยอ อกโฉ นดที่ดิน 122,400 แป ลง 50 จังห วัด ลดเหลื่ อมล้ำมีที่ทำกิน เริ่ม 1 ตุลานี้

กระทรวงมหาดไทย ประกาศปี 64 เตรียมออกโ ฉนดที่ดิน 50 จังหวัด กว่า 120,000 แปลง

เริ่ม 1 ต.ค.นี้ เดินหน้าสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

วันนี้ (23 ก.ย.63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รั ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)

เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัด

ทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามมาตรา 58 วรรคแรกของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 รวม 50 จังหวัด ได้แก่

1.กระบี่

2.กาญจนบุรี

3.กาฬสินธุ์

4.กำแพงเพชร

5.ขอนแก่น 6.จันทบุรี 7.ชลบุรี 8.ชัยภูมิ 9.เชียงราย 10.เชียงใหม่

11.ตรัง 12.ตาก 13.ตราด 14.นครพนม 15.นครราชสีมา 16.นครศรีธรรมราช

17.นราธิวาส 18. น่าน 19.บึงกาฬ 20.บุรีรัมย์ 21.ประจวบคีรีขันธ์

22.ปัตตานี 23.พะเย า 24.พังงา 25.พัทลุง

26.พิษณุโลก 27.เพชรบุรี 28.แ พร่ 29.มหาสารค าม 30.มุกดาหาร 31.ยะลา 32.ยโสธร

33.ระยอง 34.ราชบุรี 35.ร้อยเอ็ด 36.ลำปาง 37.ลำพูน 38.ศรีสะเกษ 39.สกลนคร

40.สตูล 41.สระบุรี 42.สงขลา 43.สุโขทัย 44.สุราษฎร์ธานี 45.สุรินทร์

46.หนองค าย 47.อุดรธานี 48.อุตรดิตถ์ 49.อุบลราชธานี และ 50.อำนาจเจริญ

โดยเขตจังหวัดดังกล่าว ไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการทำการสำรวจเพื่อรังวัด เป็นนโยบ ายรั ฐบ าลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

(พ.ศ. 2561 – 2580) ที่ต้องการฟื้นฟูทรั พย ากรธ รรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างการเติบโตอย่ างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบ าล มียุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน

ประกอบกับรัฐบ าลมีนโยบ ายลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายการถือครองที่ดิน ซึ่งจะดำเนินการใน 2 ส่วนคือ

1.โครงการเดินสำรวจออกโ ฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

(จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส) บริเวณพื้นที่นอกเขตอุทย านแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี

ตามมติคณะกร รมการขับเคลื่อนการแก้ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.)

ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560

2. โครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน และเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

ด้วยระบบเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)

ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งกำหนดเป้าหมายเดินสำรวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร

รวมทั้งสิ้นจำนวน 122,400 แปลง โดยดำเนินการสำรวจรังวัดในพื้นที่ 50 จังหวัด จำนวน 12 ศูนย์ 88 สายสำรวจ

ดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 กันย ายน 2564 และใช้งบประมาณรวม 444,335,600 บ าท

โดยรวมงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุนในการเดินสำรวจ

ทั้งนี้ การใช้ระบบ RTK GNSS Network สำรวจรังวัดจะใช้ในทุก

พื้นที่ที่มีสถานีรับสัญญาณดาวเที ยมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

เป็นระบบที่ทันสมัย ถูกต้องแม่นยำสูง และมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดินเป็นการลดปั ญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้

ลดข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเอกชนกับรั ฐ

โดยเฉพาะเป็นการลดขั้นตอนระยะเวลาในการแจ้ง และประกาศให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง

มาชี้แนวเขตตลอดจนเป็นการลดภาระค่ าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชนในการรังวัดที่ดินให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ รมช.มท. ยังได้เน้นย้ำถึงการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบ าล

(Good Governance) เพื่อสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดสุดต่อประชาชน

และในเรื่องการเดินสำรวจออกโฉ นดที่ดินนี้จะดำเนินอย่ างต่อเนื่องให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศต่อไป

ข้อมูลsmartsme

Show More