บริษั ท จัดงานเลี้ ยง ขอบคุณพนั กงาน

เมื่อวันที่ 25 กย 63 เพจ เครือสหพั ฒน์ แหล มฉบัง ชลบุรี

ได้โพ สต์ข้อความร ะบุว่า นี่ไม่ใช่งานเลี้ ยงปีใหม่

แต่นี่คืองานเลี้ ยงขอบคุณพนักงานที่อยู่ร่วมกันมา ปิ ดกิจการ MPCT R ระยอง

มิตรภ าพเพื่ อนร่วมงาน โช คดีมีชัย สู้กันต่อไป 25 ก.ย.63

ภาพจาก เครื อสหพั ฒน์ แหล มฉบัง ชลบุรี

ภาพจาก เครื อสหพั ฒน์ แหล มฉบัง ชลบุรี

ไม่มีงานเลี้ ยงใดไม่เลิ กรา

ภาพจาก เครื อสหพั ฒน์ แหล มฉบัง ชลบุรี

ภาพจาก เครื อสหพั ฒน์ แหล มฉบัง ชลบุรี

ภาพจาก เครื อสหพั ฒน์ แหล มฉบัง ชลบุรี

อย่ างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้พนักงานทุกท่ านสู้ๆครับ

ขอบคุณ เครื อสหพั ฒน์ แหล มฉบัง ชล บุรี

ข้อมูลsiamtopic

Show More