รั ฐบ าลขย ายมาตรการช่วยค่ าน้ำ ค่ าไฟ ผู้ถือบั ตรสวัสดิก ารแห่งรั ฐ ต่ออีก 1 ปีเต็ม

วันที่ 23 กันย ายน 2563 ที่เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ได้ร ายงานว่า รั ฐบ าลขย ายมาตรการช่วยค่ าน้ำ-ค่ าไฟ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ต่ออีก 1 ปี #บัตรคนจน #บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

ว่า รั ฐบ าลมีความตั้งใจที่จะดูแลผู้มีร ายได้น้อย

ยิ่งในเฉพาะช่วงที่มีการแ พร่ระบ าดของโรคโควิด-19 เข้าใจดีว่ามีความเดือดเพิ่มมากขึ้น ที่ผ่านมา ครม.

ได้เห็นชอบในหลักการมาตรการบรรเทาภาระค่ าไฟฟ้าและค่ าน้ำประปา

ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในเดือนกันย ายนนี้

เพื่อเป็นการแบ่งเบ าภาระค่ าใช้จ่ายให้กับผู้มีร ายได้น้อยอย่ างต่อเนื่อง

วันนี้ ครม. จึงมีมติอนุมัติขย ายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่ าไฟฟ้าและค่ าน้ำประปา ออกไป 1 ปี

เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันย ายน 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ประมาณ 13.9 ล้านคน คิดเป็นครัวเรือนประมาณ 8 ล้านครัวเรือน

ซึ่ง 1 ครัวเรือน สามารถใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น สำหรับมาตรการบรรเทาภาระค่ าไฟฟ้า

และค่ าน้ำประปา ร ายละเอียดเป็นไปตามมติเดิมที่ ครม.เคยอนุมัติไปแล้ว ซึ่งประกอบด้วย

1.ค่ าไฟฟ้า กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ให้ใช้สิทธิค่ าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน แต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน

ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐใช้สิทธิตามมาตรการนี้ ในวงเงิ น 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

หากใช้เกินวงเงิ นที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จะต้องเป็นผู้จ่ายค่ าไฟฟ้าทั้งหมด

2.ค่ าน้ำประปา ให้ใช้น้ำประปาในวงเงิ น 100 บ าท ต่อ

ครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงิ นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

จะต้องเป็นผู้จ่ายค่ าน้ำประปาทั้งหมด

ข้อมูลphurlenlen

Show More