บัต รสวั สดิการแห่งรั ฐเพิ่ม 3 สิ ทธิพิเศษ กดเงิ นใช้ได้รัวๆตร วจสอบสิท ธิ์ด่ วน

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่คนแห่ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐโดยล่าสุดวันที่ 21 กันย ายน 2563

สิ ทธิพิเศษทั้ง 4 รายการ ที่จะหมดอายุ ในเดือนกันย ายน 2563 ประกอบด้วย

1.เงิ นพิเศษผู้สูงอายุ เดือนละ 50-100 บ าท (ตามเกณฑ์รายได้)

2.เงิ นคืนภาษี 5% เมื่อซื้อสินค้ ากับร้านค้ าที่ร่วมโครงการคืนภาษี ได้สูงสุดเดือนละ 500 บ าท

3.ค่ าใช้ไฟฟ้าฟรี (ใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด) เดือนละ 230 บ าท

4.ค่ าใช้น้ำประปาฟรี (ใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด) เดือนละ 100 บ าท

ข้อมูลล่าสุด รั ฐบ าลยังไม่มีการประกาศต่ออายุสิ ทธิพิเศษทั้ง 4 รายการนี้ ที่จะสิ้นสุดในเดือนกันย ายน 2563

อย่ างไรก็ตามบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ยังคงสามารถใช้สิ ทธิพิเศ ษอื่นได้อย่ างต่อเนื่องตามปกติ ดังนี้

1.ซื้อสินค้ า เดือนละ 200-300 บ าท (ตามเกณฑ์รายได้) ซึ่งล่าสุดได้เพิ่มเป็น 700-800 บ าท ใช้ได้รัวๆ

2.ค่ าเดินทางรถสาธารณะ เดือนละ 500 บ าท

3.ค่ าก๊าซหุงต้ม 45 บ าท (รอบ 3 เดือน)

ทั้งนี้ เงิ นสดต่าง ๆ ที่ท่านยังไม่ได้ไปกดออกมานั้น ยังคงสะสมอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ไม่มีการเรียกคืนแต่อย่ างใด ท่านสามารถไปกดเงิ นย้อนหลังได้ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงใหม่

ข้อมูลsiamnews

Show More