โคร งการ คนละค รึ่ง เตรี ยมรับ 3000บ าทจ่ายร วดเดี ยว10 ล้ านคน

ผ.อ สำนักงาน เศร ษฐกิจ การคลัง น าย ลวรณ แสงสนิท ได้เผยว่า จะทำการ เสนอ ร ายละเอี ยด

ในโครงการ คนละครึ่ง ที่เตรียมจะแจ กเ งิน จำนวน 3,000 บ าท ให้กับประชาช นกว่า 10 ล้านคน

ให้ทาง ครม. นั้น พิจารณา ภายใน สัปดาห์หน้า

ทางรั ฐบ าล จะมีการ เปิดให้ ทำการ ลงทะเบี ยน เพื่อ รับเงิ น จำยวน 3,000 บ าท ผ่านทางเวปไซต์

คนละครึ่ง.com โดยประชาช น จะต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และ ไม่เป็นผู้ที่ ได้รับ บัตรสวัสดิการ แห่งรั ฐ

สามารถทำการ ลงทะเบี ยน เพื่อรับเงิ น ได้ตั้งแต่ เวลา 06.00-23.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ไม่จำกัด จำนวน ของผู้ที่ขอ ลงทะเบี ยน หากเต็มจำนวน 10 ล้านคน ถือว่าครบ แต่ถ้าหาก ยังไม่เต็ม

ก็ขะเปิ ดให้ลงทะเบี ยน ภายใน วันต่อไป จนกว่าจะครบ จำนวน 10 ล้านคน

และหลังจาก ที่ได้ ลงทะเบี ยน ไปแล้ว ภายใน 2 วัน ผู้ที่ ลงทะเบี ยน ก็จะได้ รับ SMS

ว่า ผ่านการพิจารณาหรือว่าไม่ผ่ าน ถ้าหากว่าผ่าน ก็ให้โหลด แอป เป๋าตัง อ่านวิธีโหลดที่นี่

ซึ่งทาง รั ฐบ าลก็จะโอน วงเงิ น จำนวน 3,000 บ าท ให้แก่ ผู้ที่ได้รับสิ ทธิ เพื่อไปซื้อของ

จากร้านค้ า ที่ร่วมใน โครงการ ทาง ร้ านค้ า ก็จะมี แอป ถุงเงิ น ซึงในขณะนี้ นั้นมีมากกว่า 1 แสน ร้าน

โดยผู้ที่ได้รับสิ ทธิ ก็จะต้องทำการ โอนเงิ น ส่วนตัว ที่จะใช้ซื้อของเข้าไปภายใน แอป เป๋าตัง

จำนวน 3000 บ าท ด้วย เพราะ ในม าตรการนี้ จะเป็นการ ร่วมกันจ่าย คนละครึ่ง

การเริ่ม ใช้จ่าย ในโครงการ จะใช้ได้ ภายใน วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00-23.00 น.

เป็นต้นไป จนไปถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยทาง รั ฐบ าล จะช่วยจ่าย ค่ าสินค้ า

วันละ ไม่เกิน 100 บ าท หรือ ไม่เกิน 3,000 บ าท/คน

การซื้อสินค้ า ต้องจ่ายเงิ น ผ่านทาง แอป เป๋าตัง เพียงเท่านั้นโดยการ นำ แอป เป๋าตัง

ไปสแกน เข้ากับ แอปถุงเ งินของทางร้านค้ าที่ได้ร่วมในโครงการ

ตังอย่ างซื้อของที่ 100 บ าทระบบก็จะทำการตั ดเงิ นของผู้ที่ได้สิ ทธิภายในแอปเป๋าตัง

50 บ าทและระบบก็จะแจ้งว่าวงเ งินที่ทางรั ฐ ช่วยจ่าย เหลือ 2,950 บ าท

การลง ทะเบี ยน และ ใช้เ งิน ทำได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ทุกวัน เพราะว่า ระบบ จะต้องหยุด

เพื่อทำการ ประมวลข้อมูล โดยเฉพาะ เรื่องการ จ่ายเงิ น ให้ทาง ร้านค้ า ต่อไป ผู้ที่ได้สิ ทธิ จะต้อง

จ่ายเงิ น ค่ าสินค้ า ผ่านแอป เป๋าตัง ผู้ที่ได้สิ ทธิ ต้องเตรียมเงิ นเอาไว้ ให้พอกับค่ า

สินค้ าด้วย ไม่สามาระ ชำระ เป็นเงิ นสดได้ เพื่อป้องกัน เรื่องของการ ทุจริต” นายลวรณ กล่าว

ผู้ได้สิ ทธิ จะต้อง เริ่มใช้เงิ น ใน 14 วัน หลังจากที่ได้รับข้อความ SMS ถ้าหากว่า ไม่ใช้

เงิ นในระบบ ก็จะตั ด ชื่อออก เพื่อให้คนอื่นๆ ได้เข้ามา จองสิ ทธิ์กันใหม่ ผู้ที่ถูกตั ดสิ ทธิ์ไปแล้ว ยังลงทะเบี ยนใหม่ได้

ร้านค้ าเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็น ร้าน หาบเร่ แผงลอย ร้านค้ า ขนาดเล็ก ไม่ใช่ ร้านค้ า ขนาดใหญ่

และ ร้านสะดวกซื้้อ ที่ไม่สามารถ เข้าร่วม ในโครงการนี้ กรณี แฟรนไชส์ เช่น ชายสี่ บะหมี่เกี๊ยว

เข้าร่วมโครงการนี้ได้ เพราะถือว่า ผู้ขาย เป็นบุคคลธรรมดา

นาย ลวรณ ยังได้กล่าวอีกว่า นอกจาก การแจก เงิ นจำนวน 3,000 บ า ท ให้ประชาช น 10 ล้านคนรั ฐบ าล

ยังจะช่วยเหลือ ผู้ที่ถือ บัตรสวัสดิการ โดยการ ให้ วงเ งิน เพิ่มอีก เดือนละ 500 บ าท จากที่ได้

เดือนละ 200 กับ 300 บ าท ก็จะได้ เดือนละ 700 บ าท และ 800 บ าท นาน 3 เดือน

ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2563 เนื่ องจาก ทาง รั ฐบ าล ได้เห็นว่า คนในกลุ่มนี้ เข้าถึงเรื่อง

เทคโนโลยี ได้ลำบ าก ทำให้ ไม่สะดวก ในการจองสิ ทธิ รับเ งินจำนวน 3,000 บ าท จึงให้แยกออกมา

เพื่อช่วยเหลือ ผู้ที่มีร ายได้น้อย ซึ่งจะทำให้ ผู้ที่ถือ บัตรสวัสดิการ จะไม่ได้รับสิ ทธิ 3,000 บ าท

ข้อมูลphurlenlen

Show More