ค าถาปลดห นี้มีห นี้สิน ไม่รู้พึ่งใคร ให้นึกถึงพ ระเจ้าตาก

สำหรับการบนหรือขอเพื่อให้หลุดจากภาระห นี้สินนั้นดูเหมือนเพิ่งจะได้รับ

ความนิยมมากที่สุดในช่วงฟองสบู่แตกเมื่อปี 2540 เพราะในช่วงนั้นคนใน

ประเทศส่วนใหญ่ เกิ ดภาวะการเป็นห นี้สินมากที่สุด วิธีหาทางออกก็คือ

การพึ่งสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ ซึ่งสิ่งที่พวกเขาหันไปพึ่งพาก็เพื่อให้พาชี วิตครอบครัวอยู่รอด

โดยเฉพาะพระบรมราชานุส าวรีย์ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” วงเวียนใหญ่

ซึ่งคนที่ไปบนบานที่นั่น เชื่ อว่าท่านจะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของห นี้สินได้

เพราะในอดีตนั้น เคยเป็นห นี้สิน ประเทศจีน จึงทำให้พระองค์ เข้าใจหัวอก

ของคนเป็นห นี้นั่นเองโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์

ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่า เมื่อครั้งเสี ยกรุงศรีอยุธย าครั้งที่2 พระองค์

ไม่เพียงจะได้รับการเทิดทูน อย่ างสูงจากชนชาวไทยในฐานะพ ระมหากษัตริย์

นักรบเท่านั้น แต่พระองค์ยังเป็นที่ พึ่งทางใจของคนทั่วไปตลอดมาด้วย

ความเชื่ อว่าบารมีแห่งพระองค์ ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จใน

เรื่ องการค้ าขาย การเรียนการงานห นี้สินจากการค้ าขาย

นอกจากนี้แล้วผู้ไปบนบานยังสามารถขอให้ท่านช่วยเรื่อง

ค้ าขายการเรียนการงานอีกด้วยสำหรับบานสารกล่าววิธีบนนั้น

– ใช้ธูป 16 ดอก

– มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ

หลังจากสำเร็จแล้วต้องการจะแก้บนตามคำกล่าวที่เคยขอท่านไว้

หรือโดยการนำอาหารค าวหวานมาถวายท่าน

การถวายเครื่องสักการะบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงคอยปกป้องรักษาแผ่นดิน

ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสมบูรณ์ และ มีชัยชนะเหนืออริราชศัตรู

สิ่งที่ต้องเตรียมมี ดังนี้

– เครื่องถวาย แก้บน โปรดดาบไทย ครั้งละ2เล่ม และปืนใหญ่จำลอง

– ดอกไม้ที่ใช้บูชาโปรดใช้ สีแดงซึ่งเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพของพ ระองค์

– น้ำเปล่า น้ำผลไม้และน้ำหวานอื่น

– โปรดเสี ยงประทัด และเสี ยงปืน

– ผู้มีความซื่อสัตย์ ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์

ตลอดจน ผู้ที่เป็นนักรบรั้วของชาติ

– พระกระย าหารที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็น อาหารแบบไทย ง่ายๆ

และอาหารแบบเดินทัพทั้งหลายเช่น เครื่องของแห้งต่าง

– ผลไม้ไทย และจีน เครื่องเซ่นไหว้ แบบจีนเต็มชุด เช่น เป็ด ไก่ หัวหมูบ ายศรี และ ซาแซเป็นอาทิ

– แต่บ างแห่ง เช่น ที่วัดหนองนกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่าน

เจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มมัดและไข่ต้ม อันเป็นอาหาร สำหรับเดินทัพ

เมื่อจะขอพระบ ารมี

ต้องจุดธูป 16ดอก กลางแจ้งแล้ว กราบขอพระราชทานพระบ ารมี ตามที่ต้องการ

คำบูชาสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

อาราธนา ดว งพระวิญญาณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง

สัพพะศั ตรู วินาสสันติ ถวายเครื่อง สักการะ โอม สิโน ราชาเทวะ นะ มา มิ หัง พระค า ถ า ให้โช คลาภ

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

นะชาลิติ มะหาลาโภ ลา โภ มหาโช ค มหาลาภ สาธุบุญใหญ่…

ข้อมูลdhamma24

Show More