ปตท. ให้เงิ นคนละ 5 พันบ าท ให้ไปเที่ ยวในประเทศก ระตุ้นร ากฐ าน เศร ษฐกิจ

‘สุพัฒนพงษ์’ ให้การบ้ านปตท. ลงทุนกระตุ้ นฐานราก

ด้านบอร์ดปตท. แจ กพนักงานคนละ 5000 บ าทกระตุ้นเที่ยวในประเทศ

ปตท.แจ กเงิ นพนักงาน5พัน – น ายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรี และรมว.พลังงาน

เปิดเผยในโอก าสตรวจเยี่ ยมการดำเนินงานและมอบนโยบ ายให้ผู้บริหารบริษัท ปตท. จำกัด (มหาช น)

ว่า ปตท. ยังคงงบประมาณการลงทุนในระยะ 5 ปี (2563-25687) ไว้เท่าเดิมที่ 900,000 ล้านบ าท

โดยปี 2563 งบลงทุนยังคงอยู่ที่ 200,000 ล้านบ าท

“การลงทุนดังกล่าวนอกจากจะกระตุ้นเศร ษฐกิจแล้วยังต้องเน้นให้เกิ ดการจ้างงานเพิ่มขึ้นด้วย

เน้นการพั ฒนาด้านเทคโนโลยีในกลุ่มรากหญ้า และกลุ่มเก ษตรพั ฒนาเป็นสมาร์ต ฟาร์มมิ่ง

ให้เ กิดผลผลิตที่ยั่งยืนและอยู่ต่อไปได้ ไม่ใช่จัดจ้างเพียงอย่ างเดียว โดยเปิดโอก าสให้ ปตท.

จัดทำข้อเสนอรูปแบบใหม่ในการหนุนภาคการเกษตร เพื่อให้กลุ่มรากหญ้าเข้ามาใช้งบ

ทั้งกองทุนต่างๆ เพื่อส่งเสริมทางด้านพลังงาน”นายสุพัฒนพงษ์ กล่าว

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกร ร มการผู้จัดการใหญ่ ปตท.

กล่าวว่า ล่าสุดคณะกร ร มการ (บอร์ด) ปตท. มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว

โดยจะเสนอขออนุมัติจ่ายเ งินให้พนักงานของ ปตท. คนละประมาณ 5,000 บ าท

เพื่อสนับสนุนให้พนักงานใช้สำหรับเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ กระตุ้นเศร ษฐกิจ มีผลวันที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2563 นี้

“เบื้ องต้นเตรียมงบไว้ประมาณ 18 ล้านบ าท รองรับพนักงาน ปตท. ที่ปัจจุบันมีทั้งหมดประมาณ 3,800 คน

เพียงพนักงานนำใบเสร็จค่ าที่พัก ค่ าเดินทาง ค่ าอาหาร ค่ าตั๋วเข้าชมสถานที่ และอื่นๆ มาเบิกภายใต้งบประมาณ

ทางบริษัทจะออกให้ครึ่งหนึ่ง แต่ไม่เกิน 5,000 บ าทต่อร าย หากพนักงานใช้งบไม่หมดในครั้งเดียว

สามารถเก็บไปใช้ในครั้งต่อไปได้อีก แต่ก็ไม่เกิน 5,000 บ าทต่อร ายภายในระยะเวลา 3 เดือน

ค าดว่าจะมีเม็ดเ งินช่วยกระตุ้นเศ รษฐกิจจากโครงการนี้ราว 4-5 เท่า”

โดยหลักเกณฑ์คือ พนักงานต้องเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาแบบพักค้ างคืนอย่ างน้อยเป็นเวลา 1 คืน

ส่วนการท่องเที่ยวในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องท่องเที่ยวในพื้นที่ห่างจากที่พัก 300 กิโลเมตร (ก.ม.)

ขึ้นไป อย่ างไรก็ตาม มา ตรการดังกล่าวกำหนดใช้เฉพาะในส่วนของปตท. เท่านั้น

สำหรับบริษัทลู กจะใช้มาตรการเดียวกันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท เบื้องต้นได้รับทราบว่า บริษัท ปตท.

น้ำมันและการค้ าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ (OR) ก็พร้อมที่จะดำเนินการดังกล่าวเช่นกัน

ข้อมูลphurlenlen.

Show More