ชี วิตดีคนเกิ ด 3วัน โช คให ญ่หล่ นทั บหยิ บจั บอะไรก็ร วยเป็นเงิ นเป็นทอง

เกิ ดวันเส าร์

เป็นปีที่เกิ ดการเปลื่ ยนแปล งหลายอย่ างในชีวิ ตท่าน

บ างเรื่ องก็ตั้งตัวแทบไม่ทัน ขอเพียงใจสู้อย่ าเพิ่งท้อถ อย

สิ่งดีกำลังจะใกล้เข้ ามาในชีวิ ตโช คชะต ากำลังท ดสอบคว ามอดทน

ความมานะของท่าน

เกิ ดวันจั นทร์

ดว งชะต าน่าหดหู่ไม่น้อย อะไรที่ค าดคิดไว้ 3 เดื อนก่อนหน้านี้

ก็ไม่ได้เป็นต ามเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ เงิ นทองที่เก็บสะสมออมมานาน

ก็มีเห ตุต้องถูกเบิ กถอนออ กไปใช้จ่ายแทบจะหมดด วงชะต าท่าน

มีเกณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเงิ นโช คลาภ และคู่ค รอง

มีเกณฑ์จะได้เจอผู้ใหญ่ใจดี มีฐ านะ และเอ็ นดูในตัวเรา เข้า

มาช่ วยเห ลือเรื่อ งเงิ นทองและห นี้สิน หากคุยกันถูกคอ

นิสั ยไปด้วยกันได้ คบกันนานเกิน 2 ปีมีโอ กาสสูงที่จะได้แต่งง าน

กันด วงชะต าท่าน มีเกณฑ์เป็นเศ รษฐีใหม่ ป้ายแดง มีด วงโช คลาภตลอดปี

เกิ ดวันอา ทิตย์

เป็นดว งชะต าที่แปลกอย่ างคือ ขยันทำงาน มีงานเข้ามาตลอด แต่มักเก็บเงิ นไม่อยู่

จะเก็บเงิ นตั้ งตัวทีไรมีเห ตุมีเรื่ องให้ต้องควักเงิ นเก็บอ อมออ กมาใช้ทุ กที

ระ วังนิสัยขี้สงส ารตัวเองให้ดี จะพาตนเองลำบ าก

เอ็นดูเขามากร ะวั งตัวเองจะเดื อดร้ อน ชะต าชี วิตไม่มีอะไรแน่นอนอย่ า

เพิ่งคิดการใ หญ่ใช้จ่ายสิ่งที่ฟุ่มเฟื่อ ยไม่จำเป็น เอาแค่พอประมาน

ถือเป็นของข วัญ เป็นรางวัลชี วิตให้กับตัวเองบ้ างพอได้

ข้อมูลangelmagazines

Show More