คุณค รูเเป ลกใจ นักเรี ยนคนหนึ่ งในห้องไม่ย อมมาสอบ

เรี ยกได้ว่าเป็นเรื่ องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิ ดเห็นกันเป็นจำน วนมาก

ของคุ ณครูท่านหนึ่ง ที่ตั้งใจมุ่งมั่นเดิ นทางไปหานักเรี ยน หลังจากที่เด็กนักเรี ยนร ายหนึ่ง

ไม่มีรถมาสอบ แล้วครูต้องเอาข้อสอบไปให้ทำที่บ้ าน ซึ่งระหว่างทาง ครูก็ได้เห็นสภาพเส้นทาง

เเละบ้ านของนักเรี ยน จึงได้รับรู้ว่าเด็ กลำบ ากขนาดไหนที่ไม่สามารถเดิ นทางมาสอบ

ได้ด้วยตนเองด้านในโลกออนไลน์ก็พากันคอมเมนต์ หลังจากได้ดูคลิปว่า

มันทำทางให้ดีกว่านี้ก็ได้ ถ้าผู้ปกครองหรือคนในหมู่บ้ านมีน้ำใจ เอาไม้ตีคู่และ

เอากระดาน1คูณ8หรือ2คูณ 8 ก็เดิ นได้สบ ายแล้วแต่ไม่คิดจะทำเฮ้อ!ผู้ใหญ่บ้ านไปไหน

หรือบ้ านนี้ไม่มีบ้ านเลขที่ วอนผู้ใหญ่ใจดีช่วยดูแลนะคะ เส้นทางอันตร ายมากพอสมควร

ห่วงใยเด็กและคุณครูค่ะเราเคยเจอครูที่นักเรี ยนไม่สบ ายหนัก จึงต้องข าดสอบย่อย

เก็บคะแนน ครูคนนั้นไม่สนใจจะติดตามเรี ยกมาสอบชดเชย แต่ให้คะแนน0 กับเด็ก

พอเราทักท้วงก็มองเราตาขวาง ครูตจว.จำนวนมากที่เราเจอ จะเป็นแบบนั้นนะ

ข้อมูลsiamnews

Show More