ฮั ทชิ นสัน รับสมั ครพนักงาน จำน วนมาก รา ยได้ดี 683 บ าทขึ้นไป วุฒิม.3

บริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ ประเทศไทย จำกัด

รับสมั ครพนักงาน จำนวนมาก รา ยได้ 683 บ าทขึ้นไป วุฒิม.3

บริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ ประเทศไทย จำกัด

เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรั บอุตสาหกร รม Hard Disk Drive

มีความประสงค์ต้องการรับสมั ครพนักงานเพิ่มฝ่ายผลิตและตำแหน่งงานอื่นๆเป็นจำนวนมาก

เมื่อพนักงานได้รับเลือก ให้เข้าทำงานจะมีรา ยได้ รวมสวัสดิการอื่นๆ

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 683 บ าทต่อวันจ่ายค่ าจ้างให้ทุ ก 15 วัน

แพลนเริ่มงานวันที่ 1 ตุลาคม หรือ วันที่ 5 ตุลาคม

คุณสมบัติ

– วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป

-อายุ 18 ปีขึ้นไป

-สามารถทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการอื่นๆตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

-ค่ าจ้างวันละ 325 บ าทต่อวัน OT มากกว่า 208.93 บ าทต่อวัน

-สวัสดิการเงิ นช่วยเหลือค่ าอาหาร 30 บ าทต่อวัน

-เบี้ยขยันสำหรับทำงานกะเช้า 40 บ าทต่อวัน

-เบี้ยขยันสำหรับการทำงานกะดึก 60 บ าทต่อวัน

-เบี้ยขยันสำหรับพนักงานที่ต้องใช้สายตาเป็นพิเศษ 40 บ าทต่อวัน

– เบี้ยขยันร ายเดือน 500/ 700/ 800 บ าทต่อเดือน

-มีบริการรถรับ-ส่งระหว่างที่พักและโรงงานฟรี

-สิทธิ์ประกันสังคมงาน

-เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

หลักฐานการสมั ครงาน

-สำเนาวุฒิการศึกษา

-สำเนาบัต รประจำตัวประชาชน

-ทะเบี ยนบ้ าน

-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป

ติดต่อจุดรับสมั ครงานโดย

บริษัท วีดีเอส บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด โทร 035-227-956 และ 095-580-1387 พี่มิว

สมั ครและสัมภาษณ์ได้ทุ กวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 08:00 น ถึง 16:00 น

เข้าทำงานที่

บริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ ประเทศไทย จํากัด Hutchinson Technology operations (thailand) co. ltd

หมู่ที่ 4 สวนอุตสาหกร รมโรจนะ เฟส 8 50 ตำบล อุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธย า 13210

เข้าทำงานที่ โรงงาน ฮัทชินสัน โรจนะ 3

ข้อมูล2benews

Show More