ท้ อปอีซี่ จำกัด ประก าศ รั บสมั ครพนั กงาน หลายอัตรา วุ ฒิการศึ กษาป.6 ขึ้นไป

บริษัท ท็ อปอีซี่ จำกัด ประกาศ รับสมั ครพนักงาน หลายอัตรา วุฒิการศึกษาป 6 ขึ้นไป

บริษัท ท็ อปอีซี่ จำกัด บ างเพรี ยง เป็นผู้ผ ลิตฝากระป๋องชนิดดึงเปิ ดสำหรับปิดกระป๋องอาหารและฝากระป๋องทั่วไป

ผ่านทดลองงานแล้วบรรจุเป็นพนักงานร ายเดือนปฏิบัติงานที่โครงการบ างเพรียงพัฒนา เงิ นออกเป็น week

คุณสมบัติ พนั กงาน

-ชาย 18 ปี-35 ปี ส่ว นสูง 160 cm ขึ้นไป

-วุ ฒิการศึกษาป.6-ม.6-ปวช

-สามารถเข้ากะและทำโอทีได้

-เดินทางมาทำงานเอง ไม่มีรถรับ-ส่ง

สวัสดิการ

-ค่ ารถ

-ค่ าอาหาร

-เสื้อยูนิฟ อร์มพนั กงาน

-โบนัสประจำปี

-ค่ ากะตรวจสุขภาพประจำปีฯลฯ

ผู้ที่หางานสนใจสมัครงาน ติดต่อได้ด้วยตัวเอง ได้ที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ

บริษัท ท้ อปอิสซี่ จำกัด

945 หมู่ 15 ถนน เทพารักษ์ ตำบลบ างเสาธง อำเภอบ างเสาธง สมุทรปราการ 10570

โทร 02-313-1352-3

ข้อมูล2benews

Show More