สินเชื่ อบ้ านผ่ อนนานได้ย าวถึง 70 ปี กู้ได้ 1.5-1.8 ล้าน ผ่อ นเพี ยง 2000 ต่อเดื อน

วันที่ 24 ก.ย. 63 ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนอย ากมีบ้ านแต่ไม่มีเงิ นก้อน

ที่จะสร้างล่าสุดมีรา ยงานข่าวแจ้งว่า ทางด้านนายฉัตรชัยศิริไลกร รมการผู้

จัดการธนาค ารอาค ารสงเคราะห์(ธอส.)กล่าวว่าเตรียมเสนอคณะกร รมการ

ธนาค ารในวันที่ 22 ต.ค. นี้ เพื่อพิจารณาการออกสินเชื่ อ Two-GEN

หรือผลิตภัณฑ์ที่เปิ ดโอกาสให้เลือกผ่ อนชำระได้ 2 generation

หรือย าวนานสูงสุดถึง 70 ปี วงเ งิน 10,000 ล้านบ าทโดยค าดว่าจะสามารถ

ปล่อยกู้ได้ภายในเดือน พ.ย. 2563 ทั้งนี้ธอส. ต้องทำร ายละเอียดเพื่อเสนอ

กระทรวงการคลังและธนาค ารแห่งประเทศไทย(ธปท.)เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ

ปล่อยกู้เพราะว่าเป็นการกู้ร่วมซึ่งบุคคลที่กู้ร่วมยังไม่มีรา ยได้ โดยเบื้องต้นจะให้

บิดาหรือมารดาเป็นผู้กู้หลักและมีทาย าท อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปหรือศึกษาระดั บ

ปริญญาตรีเป็นผู้กู้ร่วม ทั้งนี้ยืนยันว่าสินเชื่ อตัวนี้ไม่ได้เป็นการสร้างภาระให้ผู้กู้

เป็นหนี้แบบนิรันดรแต่เป็นการช่วยให้ผู้มีร ายได้น้อยและปานกลางมีที่อยู่อาศัย

เร็วขึ้นมีทรั พย์สินเป็นของครอบครัว และจะมีการให้ทางเลือกลูกค้ าสามารถปรับ

โครงสร้างห นี้ได้เพื่อป้องกันไม่ให้ดอกเบี้ยท่วมเงิ นต้น เบื้องต้นจะปล่อยกู้

ต่อร าย 1.5-1.8 ล้านบ าท โดยการประเมินจะมีภาระการผ่อ นชำระเดือน

ละ 2,000 บ าท ซึ่งลดลงจากปัจจุบันอยู่ที่ 5,600 บ าทต่อเดือนและต้อง

เป็นการกู้ใหม่เท่านั้นไม่ใช่การปรับโครงสร้างหนี้(รีไฟแนนซ์)ซึ่งเหมาะกับคน

หาเช้ากินค่ำแต่อย ากมีบ้ านเป็นของตัวเองโดย ธอส. ได้เตรียมออกสลาก

ออมทรั พย์ชุดใหม่ชื่อชุด“สลากเกร็ดดาว”หน่วยละ 5,000 บ าท วง

เงิ น 20,000 ล้านบ าท อายุ 2-3 ปี เพื่อมารองรับการปล่อยสินเชื่ อดังกล่าว

โดยค าดว่าจะเริ่มเปิ ดจำหน่ายได้ภายในสิ้นปี 2563 ส่วนผลตอบแทนต้อง

พิจารณาให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถนำเ งินไปปล่อยกู้สินเชื่ อ Two-GEN ได้ในระดั บที่ไม่สูงเกินไป

ข้อมูลข้อมูลphurlenlen

Show More