ออ มสินฝากถึงคนได้รับ SMS เร่ งติ ดต่อธนาค าร รักษาสิ ทธิ์เงิ นให้กู้ยื มสินเชื่ อฉุ กเฉิ น

รา ยงานข่าวจากธนาค ารออมสิน เปิ ดเผยว่า ตามที่ธนาค ารออมสินได้เปิ ดให้บริการ

สินเ ชื่อเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

2 ประเภท คือ สินเชื่ อผู้มีอาชีพอิสระ วงเงิ นกู้ร ายละไม่เกิน 10,000 บ าท

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชี วิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

วงเงิ นเชื่ อ 20,000 ล้านบ าท และ สินเชื่ อผู้มีร ายได้ประจำ วงเงิ นกู้ร าย

ละไม่เกิน 50,000 บ าท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิ ตแก่

ประชาชนที่มีรา ยได้ประจำ วงเงิ นสินเชื่ อรวม 20,000 ล้านบ าท

โดยให้ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ธนาค ารออมสิน www.gsb.or.th นั้น

ปรากฏว่า ล่าสุด ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 มีผู้ลงทะเบี ยนขอสินเ ชื่อ

ทั้งสิ้น 2.3 ล้านร าย แบ่งเป็น สินเชื่ อผู้มีอาชีพอิสระ 1.77 ล้านร าย

และ สินเชื่ อผู้มีร ายได้ประจำ 627,000 รา ยทั้งนี้ ธนาค ารออมสินได้ทยอย

ส่งข้อความ (SMS) แจ้งกำหนดวันเวลาให้ผู้ลงทะเบี ยนติดต่อสาขาแล้วกว่า

1.33 ล้านร าย โดย ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 มีผู้ลงทะเบี ยนมา

ติดต่อธนาค ารฯ และได้รับอนุมัติแล้ว 130,000 ร าย อยู่ระหว่างรอผลการ

อนุมัติ 160,000 รา ย ขณะที่อีกกว่า 300,000 รา ย ยังไม่ได้ติดต่อแสดง

ตนและยื่นเอกสารตามที่ธนาค ารฯ ได้ส่ง SMS แจ้งนัดหมาย คิดเป็น 23%

ของจำนวนผู้ที่ได้รับแจ้ง SMS จำนวน 682,000 รา ยเงิ นให้กู้ยืม:อย่ างไรก็ตาม

จากการตรวจสอบพบว่าผู้ลงทะเบี ยนติดต่อยื่นเอกสารและทำสัญญาน้อยกว่าจำนวน

ที่ธนาค ารฯ ได้แจ้ง SMS ไป มีหลายสาเ หตุ อาทิ ระหว่างเตรียมเอกสาร,

ลูกค้ าไม่สะดวกในวัน/เวลาที่แจ้งนัดหมาย, บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง

หรือใช้หมายเลขโทรศัพท์ร่วมกับบุคคลอื่น (ผู้อื่นลงทะเบี ยนให้) อาจไม่เห็นข้อ

ความที่แจ้งนัดหมาย, มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการให้

กู้จึงยกเลิกไม่ขอกู้ เป็นต้น จึงขอให้ผู้ลงทะเบี ยนช่วงระหว่างวันที่ 15-19

เมษายน 2563 ตรวจสอบข้อความในโทรศัพท์ของตนว่าได้รับข้อความหรือไม่

หากได้รับขอให้รีบเตรียมเอกสารและเดินทางไปติดต่อสาขาที่นัดหมายเงิ นให้กู้ยืม:

นอกจากนี้ รวมถึงผู้ที่ได้รับข้อความ SMS แจ้งนัดหมาย ขอให้รีบติดต่อธนาค ารออม

สินโดยด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิ์การขอใช้บริการสินเชื่ อ ทั้งนี้ ขอย้ำว่าผู้ลงทะเบี ยนสินเชื่ อ

เพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ต้องเป็นผู้มีอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร เท่านั้น

ข้อมูลwasawadeezaa

Show More