บัต รสวั สดิการแห่ งรั ฐ เดื อนตุล าคม 63 ได้เงิ นเพิ่ มพิเ ศษ

เต รียมตัวใช้เงิ นรูดสินค้ าในบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐ บัต รสวัสดิการแห่งรั ฐ

เดือนตุลาคม 2563 ใช้ได้จำนวน 5 สิทธิ ประกอบด้วย

1.วงเงิ นซื้อสินค้ ากับร้านค้ าที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งรั ฐบ าลเพิ่มให้พิเศษจากเดิม

คนละ 200ถึง300 บ าท เป็นคนละ 700ถึง800 บ าท ตามเกณฑ์ร ายได้

2.วงเงิ นค่ าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ คนละ 500 บ าท

3.วงเ งินส่วนลดค่ าซื้อก๊าซหุงต้ม คนละ 45 บ าท (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง)

4.เงิ นช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า ครัวเรือนละ 230 บ าท กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย

ต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่ าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน

แต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิ ทธิได้ในวงเงิ น 230 บ าท

ต่อครัวเรื อนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงิ นที่กำหนด จะต้องเป็นผู้จ่ายค่ าไฟฟ้าเองทั้งหมด

5.เงิ นช่วยเหลือค่ าน้ำประปา ครัวเรือนละ 100 บ าท (ต้องใช้ไม่เกณฑ์ที่กำหนด)

หากใช้เกินเกณฑ์ จะต้องจ่ายค่ าน้ำประปาเองทั้งหมด

ข้อมูลsiamtopic

Show More