อนุมั ติแล้ว เพิ่ มวงเงิ นผู้ถือบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ คนละ 1500 บ าท

วันที่ 29 กันย ายน 2563 ผู้สื่อข่าว dailyliveexpress รา ยงานว่า

เพจเฟ ซบุ๊กชื่อ ศูนย์ปฏิบั ติการนายกรั ฐมนตรี – PMOC ได้โพ สต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า

ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐเฮ ครม. เห็นชอบโครงการเพิ่มวงเงิ นซื้อของกิน

ของใช้ให้ผู้ถือบั ตรส วัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 14 ล้านคน อีกคนละ 500

บ าทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563

รวมคนละ 1500 บ ทผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐจากเดิมเคยได้ 200 บ าท

จะถูกเพิ่มวงเ งินเป็น 700 บ าทต่อเดือน ส่วนคนที่ได้ 300 บ าท

จะถูกเพิ่มวงเงิ นเป็น 800 บ าทต่อเดือน

ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก ศู นย์ปฏิบั ติการนายกรั ฐมนตรี – PMOC

ข้อมูลdailyliveexpress

Show More