True เปิ ดรับสมั ครพนักงานกว่า 3,000 อัต รา สมั ครอ อนไลน์

True เปิ ดรับสมั ครพนั กงานกว่า 3,000 อั ตรา สมั ครอ อนไลน์

ล่าสุด ที่ผ่านมาวันที่ 26-28 กันย ายน 2563 ณ.ไบเทคบ างนาได้มีการจัดงานมหกร รมการจัดหางานครั้งใหญ่

Job Expo Thailand 2020 โดยมีผู้ไปอ อกบูธรับสมัค รงานเป็นจำน วนมากหนึ่งในนั้น ก็มีบริษั ทจาก True

ได้ไปเปิ ดบูธรับสมั ครงานด้วย เพื่อเป็นการขานรับนโยบ ายภาครั ฐและเครือ

เจริญโภคภัณฑ์ด้านการจ้างงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนภาคเศ รษฐกิจและสังคม

โดยจะรับสมั ครพนักงานจำนวน 3,000 อัต รา ที่รวมถึง บัณฑิตจบใหม่

ระดั บปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)

คนว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้างเพื่อเข้ามาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับองค์กรเน้นงานด้านไอที

การบริการ และการขา8 และมีการพัฒนาทักษะ skill และ

รีสกิลโดยเฉพาะด้านดิจิตอลซึ่งเป็นสำคัญในการสร้าง คนตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในยุค 4.0

ถึงแม้งาน Job Expo Thailand 2020 จะจบลงไปแล้ว

แต่ทรู ยังรับสมัค รงานไม่จบ เพราะ ทรูสนั บสนุนให้คนไทยมีงานทำ

สำหรับผู้ที่พล าดโอกาสเข้าร่วมงาน ท่านสามารถลงทะเบี ยนสมั ครงานได้ โดย Scan QR Code

หรือ คลิก > https://rb.gy/dcunrc

คุณส มบัติของผู้สมั คร

-นักศึ กษาจบใหม่

-ผู้มีประส บการณ์

-กำลังศึกษาอยู่

ประเภทของตำแหน่ งงานที่ต้องการส มัคร

-ตำแหน่ งงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ (สาขา IT / Computer)

-พนักงาน True Shop (IT Skill)

-Call Center (IT Skill)

-พนักงาน True Shop (Sales & Service)

-Barista (True Coffee)

-Call Center (ภาษาอังกฤษ)

-Call Center (ภาษาไทย)

-Sales Area (พนักงานขายประจำพื้นที่)

-VDO Call Service (อังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น)

-IT Specialist (Python , GO)

-Mobile Development (React Native)

-Presale Engineer

-Project Manager

-Java Developer

-Fullstack Developer (React.JS, Node.JS)

-UX / UI

-Account Executive

-Business Development Executive

-Center of Excellence Associate

-Finance & Accounting

-HR Business Partner

-HR Strategic

-Manager Business Unit Head

-Marketing Manager

-Reporter

-Sales Area Manager

-Senior Account Executive

ข้อมูล2benews

Show More