ยอ ดคุณครูที่แท้จริ ง ยอมข้ ามแม่น้ำลำธ ารบุ กเยี่ ยมบ้ านนักเรี ยน

หลายวันที่ผ่านมาเราได้เจอแต่ข่าวที่ครูทำไม่ดีกับนักเรี ยน

วันนี้เราจะพาไปพบกับคุณครูที่มีใจรักในอาชีพจริงๆ

นับเป็นอีกหนึ่งภาพเห ตุการณ์ดีๆในอาชีพครู กับภาพของเหล่าคุณครูที่

ไปเยี่ยมบ้ านเด็กนักเรี ยน ทั้งนี้ในหลายครั้งเรามักจะเห็นภาพของคุณครู

ตามถิ่นทุรกันดารเหล่านี้ผู้มาสอนด้วยใจ ออกตระเวรเยี่ยมนักเรี ยนตาม

บ้ านแม้ว่าจะห่างใกล้เพิ่งใดคุณครูก็พร้อมจะลุยไปอย่ างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

เพื่อลูกศิษย์ตัวน้อย จนหลายครั้งเมื่อมีภาพออกไปก่อเกิ ดเป็นความประทับใจให้แก่ชาวเน็ตเมื่อได้เห็น

เพื่อนักเรีย นของครู ครูทำได้

ใกล้แค่ไหนก็ไป

เมื่อไม่นานนี้กับภาพของคุณครูโรงเ รียนบ้ านปากแพรก ที่ลุยป่าฝ่าดงเข้าไปเยี่ยม

ลูกศิษย์ถึงแม้บ้ านของลูกศิษย์จะต้องข้ามน้ำไปก็ตาม เหล่าคุณครูก็ไม่หวั่น

จนได้รับเสี ยงปร บมือจากชาวเน็ตกันอย่ าง ล้นหลาม นอกจากนี้แม้ว่ากระโปรง

ของคุณครูจะขา ดก็ยังพร้อมลุยไปหาลูกศิษย์เสมอเห็นแล้วขอปร บมือให้กับ

คุณครูกลุ่มนี้ที่ทุ่มเทให้กับลูกศิษย์จริงๆ

เรียกได้ว่าเป็นคุณครูที่น่าชื่นชมและน่ารักมากๆเลยทีเดียวบ างครั้งโรงเรี ยนค่ า

เทอมแพงๆก็ยังคงต้องยอมแพ้ให้กับโรงเรี ยนในถิ่นธุรกันดารที่คุณครู

ได้รู้เห็นถึงความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรีย นด้วย

ข้อมูลsiamtopic

Show More