กกพ ต่ออายุมา ตรการลดภาร ะต้นทุนผู้ใช้ไฟ ถึงสิ้นปี

เมื่อวันที่ 30 กย 63 ที่ผ่านมาเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสั มพันธ์

ได้โพสต์ข้อความระบุว่า การไฟฟ้า ต่ออายุมาตรการลดภาระต้นทุนผู้ใช้ไฟรา ยใหญ่ถึงสิ้นปี

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกร รมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะ

โฆษก กกพ. เ ปิดเผยว่า คณะกร รมการกำกับกิจการพลังงาน มีมติเห็นชอบให้ประกาศ

ขย ายมาตรการผ่อนผันยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่ าไฟฟ้าต่ำสุด หรือ Minimum Charge

เป็นการชั่วคราวให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าร ายใหญ่หรือครอบคลุมประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 3

ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6 และประเภทที่ 7 ออกไปอีก 3 เดือน

ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2563 โดยได้ประกาศมาตรการผ่อนผันยกเว้นการเรียก

เก็บอัตราค่ าไฟฟ้าต่ำสุด มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 29 กันย ายนที่ผ่านมาค าดว่า

จะช่วยบรรเทาผลกระทบค่ าบริการไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟร ายใหญ่ จากการชะลอตัวของ

เศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้จากเดิมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวต้องเสี ยค่ าความต้อง

การพลังไฟฟ้า หรือ Demand Charge ซึ่งคิดจากค่ าไฟฟ้าในอัตราขั้นต่ำในช่วง

ภาวะเศรษฐกิจปกติ มาเป็นการเสี ยค่ าไฟฟ้าตามจริงในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

และทำให้ค่ าไฟฟ้าลดลงลดไฟฟ้าผู้ประกอบการร ายใหญ่จนถึงสิ้นปี

ทั้งนี้ การต่ออายุมาตรการดังกล่าวเป็นการต่ออายุมาตรการเดิมที่จะหมดอายุใน

สิ้นเดือนกันย ายน 2563 เป็นไปตามนโยบ ายรั ฐบ าลเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนใน

การประกอบการของผู้ใช้ไฟฟ้าร ายใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การที่ผ่านมา ดูน้อยลง

ข้อมูลsiamtopic

Show More